Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap A: Metodologi och medie- och kommunikationsvetenskap

Media and Communication Studies A: Methodology and Media and Communications Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV162
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • visa grundläggande förståelse för centrala begrepp inom, och principerna bakom, metodologi inom medie- och kommunikationsvetenskap utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv,
 • förstå hur paradigm och forskningstraditioner påverkar forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap,
 • förstå metoder som är relevanta för medie- och kommunikationsvetenskap,
 • visa grundläggande kunskaper om principer för god forskningssed och innebörden av vetenskaplig oredlighet och bedrägeri,
 • beskriva universitets roll (och det högre utbildningsystemet) som kunskapsbärare och förmedlare i dagens samhälle.

Färdighet och förmåga
 • identifiera olika paradigm (och deras kunskapsteoretiska, ontologiska och axiologiska/värdeteoretiska grunder), forskningstraditioner och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap,
 • föreslå och argumentera för relevanta metoder för olika typer av forskning i medie- och kommunikationsvetenskap ,
 • kommunicera och diskutera - både muntligt och skriftligt - forskning och olika metoder för forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt och självständigt utvärdera olika metodologiska ansatser inom forskning,
 • kritiskt och självständigt värdera styrkor och svagheter hos olika metoder i medie- och kommunikationsvetenskap,kritiskt och självständigt utvärdera etiska problem i samband med medie- och kommunikationsvetenskap av olika slag.

Innehåll

Kursen är en introduktion till metodologi i medie- och kommunikationsvetenskap inom ramen för ett vetenskapsfilosofiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

För det första kommer studenterna att lära sig hur olika paradigm (i en Ritzeriansk definition av begreppet) definierar forskning baserat på olika förståelse av verkligheten (ontologi), perspektiv på kunskapsproduktion (epistemologi) och värde- och moralbedömningar (axiologi ). Denna del kommer också att behandla universitetens roll som en av de främsta samhällsinstotitutionerna för produktion av kunskap. För det andra diskuterar kursen hur, inom medie- och kommunikationsvetenskap, dessa olika paradigm översätts till olika forskningstraditioner som strukturerar forskningspreferenser och resultat. För det tredje ger kursen en grundläggande förståelse för de grundläggande principerna för kvalitativ och kvantitativ metod och studerar hur dessa metoder strukturerar sina sanningsanspråk. Detta kompletteras av andra metodologiska ansatser såsom historiska, hermeneutiska, kritiska metoder etc. För det fjärde genomsyras kursen av forskningsetik inklusive kriterier och principer för god forskningssed, innebörden av vetenskaplig oredlighet och bedrägeri etc.

Kursen är reflexiv i sin karaktär och har det uttalade målet att presentera mycket komplexa metoddiskussioner på ett sätt som är tillgängligt för studenter som är i början av sina studier. Den ger studenterna den metodologiska grunden som behövs för att analysera, kritiskt bedöma och bedriva forskning. Den förbereder studenterna för senare kurser, där utbildning i olika specifika metodologiska angreppssätt och metoder för att genomföra datainsamling och analys kommer att tillhandahållas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten. Seminarier och workshops är alltid obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten sams skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bringsrud Fekjær, Silje Dalén, Hans Att tolka och förstå statistik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekström, Mats; Johansson, Bengt Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sohlberg, Peter; Sohlberg, Britt-Marie Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • God forskningssed

  Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompletterande artiklar och bokkapitel, ca 100 sidor.