Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II

Media and Communication Studies C: Methods in Media and Communication Studies II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV171
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och visa på förståelse av de centrala metoderna i medie- och kommunikationsvetenskap, i relation till följande tre dimensioner av forskningspraktik: texter; människor; förändring och jämförelse,
 • redogöra för egenskaper, användningsområden och begränsningar för var och en av de genomgångna metoderna,
 • visa på fördjupad förståelse av teorins roll i att stödja medie- och kommunikationsforskningens metoder,
 • redogöra för och visa fördjupad medvetenhet om principer för god forskningssed och innebörden av vetenskaplig oredlighet och bedrägeri,

Färdighet och förmåga

 • självständigt applicera en metod från var och en av de tre dimensionerna (texter; människor; förändring och jämförelse),
 • självständigt väva in de tillämpade metoderna i en forskningsdesign (inklusive självständig formulering av ett forskningsproblem, syfte och forskningsfrågor och val av objekt för studie och metodologiskt angreppssätt),
 • välja, motivera och genomgående tillämpa ett relevant teoretiskt ramverk för de tillämpade metoderna genom hela forskningsprocessen,
 • presentera sin egen och andras forskning i skriftlig och muntlig form,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och självständigt utvärdera styrkor och svagheter i olika metoder inom medie- och kommunikationsvetenskapen, samt dess lämplighet i akademiska forskningsprojekt,
 • reflektera kritiskt och självständigt om sina egna och andras bidrag till kunskapsproduktion,
 • reflektera kritiskt och självständigt om olika metodologiska tillvägagångssätt och om sin egen forskning utifrån vetenskapsteoretiska och etiska perspektiv.

Innehåll

Kursen är en fördjupande uppföljning av kursen MKV B/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod I och fördjupar kunskap och förståelse samt tillämpningen av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Kursen består av tre moduler: 1) Texter, 2) Människor och 3) Förändring och jämförelse. Varje modul har (a) en metodologisk-teoretisk del som består av föreläsningar inriktade på specifika metoder, och (b) en tillämpad forskningsdel där studenterna arbetar med en viss självständigt vald metod för att genomföra en mindre fallstudie. I valet av metoder för de tillämpade forskningsdelarna måste minst en kvantitativ och minst en kvalitativ metod väljas.

De tre modulerna innehåller följande metoder:

1. Texter: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, semiotisk analys, diskursanalys.

2. Människor: enkätstudier, experiment, data-mining, etnografi, receptionsanalys.

3. Förändring och jämförelse: longitudinell kvantitativ analys, historisk forskning, jämförande forskning, (deltagande) aktionsforskning.

Kursen ger studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i att designa forskningsprojekt och att integrera teori i hela forskningsprocessen. Alla metodövningar är förankrade i ett vetenskapsfilosofiskt ramverk, uppmuntrar till kritisk metodologisk reflektion, inklusive etiska reflektioner och fördjupad medvetenhet om principer för god forskningssed och innebörden av vetenskaplig oredlighet och bedrägeri. Kursen fungerar som förberedelse för C-uppsatsen och för vidare akademiskt arbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon; Nilsson, Marco Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  2., [utök. och uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansen, Anders; Machin, David Media and communication research methods

  2nd edition.: Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • God forskningssed

  Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel, ca 500 sidor.

Versioner av litteraturlistan