Kursplan för Styr- och reglerteknik

Logic and Automatic Control

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE683
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-05-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: 60 hp inom ingenjörsprogram, inkl. Algebra och vektorgeometri samt Funktionslära för ingenjörer.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande reglertekniska begrepp,
 • använda och tolka modeller av linjära dynamiska system i form av överföringsfunktioner samt förklara sambanden mellan dessa och systemens stegsvar och Bodediagram,
 • redogöra för, funktionsprova och utvärdera reglersystem med avseende på stabilitet och snabbhet samt välja lämpliga reglerparametrar för ett givet reglersystem med PID-reglering,
 • redogöra för hur enkla regulatorer kan diskretiseras,

Innehåll

Reglerteknisk terminologi, återkoppling, tidskontinuerliga och tidsdiskreta linjära system. Statiska och dynamiska egenskaper, prestanda. Frekvensanalys med hjälp av Bodediagram. Dimensionering av PID-regulatorer. Analys av stabilitet, snabbhet, statisk noggrannhet.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1TE621 Automatiserings- och robotteknik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.