Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

Media and Communication Studies C: Theory in Journalism Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV170
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av huvudteorierna i, och av relevans för, journalistikstudier,
 • redogöra för och visa på förståelse av hur dessa teorier förhåller sig till kulturell, politisk, ekonomisk, teknisk - och övergripande social kontext, där journalistik produceras,
 • redovisa specialiserad kunskap om och visa på förståelse av diskursiva och publikdrivna perspektiv inom journalistikstudier.

Färdighet och förmåga

 • självständigt reflektera över de centrala perspektiven i journalistikteori och hur dessa kan tillämpas i den digitala eran,
 • självständigt och kritiskt reflektera kring frågor om identitet, demokrati, makt, ideologi, deltagande och inkludering inom journalistik och nyheter,
 • självständigt och kritiskt presentera och analysera - muntligt och skriftligt - teoretiskt underbyggda förklaringar av nyckelfrågor och diskussioner inom fältet journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och visa på förståelse av etiska konsekvenser förknippade med olika teoretiska perspektiv inom journalistikstudier,
 • självständigt resonera och visa på förståelse av inkluderande och maktneutrala perspektiv och praktiker inom journalistik, till exempel i relation till kön, etnicitet och klass.

Innehåll

Kursen, som utgår från grunderna inom MKV B/Journalistikstudier, bygger på de huvudsakliga teorierna i, och av relevans för, ämnet samt erbjuder fördjupade studier av den akademiska diskussionen inom fältet. Här visas också hur diskussionen förändras i en digital samtid. Det undersökande perspektivet innebär en djupare förståelse av grunderna för journalistik genom en filosofisk, ontologisk, och etisk reflektion, med fokus på, bland annat, sanning, objektivitet, rättvisa och (socialt) ansvar.

Kursen går vidare med teoretiskt undersökande frågor och fenomen kring nyhetsproduktion, innehåll och kontext, med särskilt fokus på sociala skikt (kulturellt, politiskt, ekonomiskt, tekniskt), inom tre breda områden (kritisk teori och kulturstudier, diskursstudier, publikstudier). Den teoretiska verktygslådan gör det möjligt för studenterna att kritiskt reflektera över, och analysera, frågor om kön, etnicitet, klass, identitet, demokrati, makt, ideologi, deltagande, konflikt, in/tolerans och inkluderande - inom journalistik och nyheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella- och grupparbeten och uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Böcker

 • Worlds of journalism : journalistic cultures around the globe Hanitzsch, Thomas; Hanusch, Folker; Ramaprasad, Jyotika; De Beer, A. S.

  New York: Columbia University Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reese, Theories of Journalism

  Ingår i:

  Oxford Research Encyclopedia of Communication [Elektronisk resurs]

  Oxford University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar

Media systems and the field of journalism

 • A welfare state of mind? : Nordic journalists' conception of their role and autonomy in international context Ahva, L.; Van Dalen, A.; Hovden, J.F.; Kolbeins, G.H.; Löfgren Nilsson, M.; Skovsgaard, M.; Väliverronen, J.

  Ingår i:

  Journalism studies [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2000-

  vol. 18 (2017) nr. 5 s. 595-613

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hovden, J.F.; Knapskog, Karl Doubly Dominated

  Ingår i:

  Journalism practice [Elektronisk resurs]

  2007-

  vol. 9 (2015) nr. 6 s. 791-810

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jakobsson, P.; Lindell, J.; Stiernstedt, J. A Neoliberal Media Welfare State? : The Swedish Media System in Transformation

  Ingår i:

  Javnost [Elektronisk resurs]

  1994-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Usher, N. Venture-backed News Startups and the Field of Journalism

  Ingår i:

  Digital journalism [Elektronisk resurs]

  2013-

  vol. 5 (2017) nr. 9 s. 1116-1133

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

English P. Mapping the sports journalism field: Bourdieu and broadsheet newsrooms. Journalism. 2016;17(8):1001-1017. doi:10.1177/1464884915576728

Deuze M, Witschge T. Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism. Journalism. 2018;19(2):165-181. doi:10.1177/1464884916688550

The news audience

 • Karlsson, M.; Clerwall, C. Cornerstones in Journalism

  Ingår i:

  Journalism studies [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2000-

  vol. 20 (2019) nr. 8 s. 1184-1199

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindell, J. Distinction recapped: Digital news repertoires in the class structure

  Ingår i:

  New media & society [Elektronisk resurs]

  London: Sage, 1999-

  vol. 20 (2018) nr. 8 s. 3029-3049

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • News media trust and its impact on media use: toward a framework for future research Strömbäck, J.; Tsfati, Yariv; Boomgaarden, Hajo; Damstra, Alyt; Lindgren, Elina; Vliegenthart, Rens; Lindholm, Torun

  Ingår i:

  Annals of the International Communication Association [Elektronisk resurs]

  1997-

  vol. 44 (2020) nr. 2 s. 139-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vos, Tim P.; Eichholz, M.; Karaliova, Tatsiana Audiences and Journalistic Capital

  Ingår i:

  Journalism studies [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2000-

  vol. 20 (2019) nr. 7 s. 1009-1027

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bengtsson S, Johansson S. A phenomenology of news: Understanding news in digital culture. Journalism. January 2020. doi:10.1177/1464884919901194

Journalism and technology

 • Carlson, Matt News Algorithms, Photojournalism and the Assumption of Mechanical Objectivity in Journalism

  Ingår i:

  Digital journalism [Elektronisk resurs]

  2013-

  vol. 7 (2019) nr. 8 s. 1117-1133

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlson, M. Journalistic epistemology and digital news circulation: Infrastructure, circulation practices, and epistemic contests

  Ingår i:

  New media & society [Elektronisk resurs]

  London: Sage, 1999-

  vol. 22 (2020) nr. 2 s. 230-246

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Diakopoulos, N.; Koliska, Michael Algorithmic Transparency in the News Media

  Ingår i:

  Digital journalism [Elektronisk resurs]

  2013-

  vol. 5 (2017) nr. 7 s. 809-828

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Maares, P.; Lind, Fabienne; Greussing, Esther Showing off Your Social Capital: Homophily of Professional Reputation and Gender in Journalistic Networks on Twitter

  Ingår i:

  Digital journalism [Elektronisk resurs]

  2013-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wu, S.; Tandoc Jr., Edson C.; Salmon, Charles T. When Journalism and Automation Intersect: Assessing the Influence of the Technological Field on Contemporary Newsroom

  Ingår i:

  Journalism practice [Elektronisk resurs]

  2007-

  vol. 13 (2019) nr. 10 s. 1238-1254

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Journalism and its critics

 • Carlson, M. The Information Politics of Journalism in a Post-Truth Age

  Ingår i:

  Journalism studies [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2000-

  vol. 19 (2018) nr. 13 s. 1879-1888

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Farkas, J.; Schou, Jannick Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood

  Ingår i:

  Javnost [Elektronisk resurs]

  1994-

  vol. 25 (2018) nr. 3 s. 298-314

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fawzi, N. Right-Wing Populist Media Criticism in: Benjamin Krämer, Christina Holtz-Bacha (Ed.)

  Ingår i:

  Perspectives on Populism and the Media [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. 39-56

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Krämer, B. How Journalism Responds to Right-Wing Populist Criticism

  Ingår i:

  Trust in Media and Journalism : Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe

  Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018

  (2018) s. 137-154

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waisbord, S. Truth is What Happens to News

  Ingår i:

  Journalism studies [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2000-

  vol. 19 (2018) nr. 13 s. 1866-1878

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare läsning i form av böcker och/eller artiklar som studenterna själva väljer och presenterar vid seminarier (150 sidor)

Ytterligare läsning i form av böcker och/eller artiklar som studenterna själva väljer och använder i slutuppgiften (200 sidor).

Versioner av litteraturlistan