Kursplan för Svenska 2 för ämneslärare

Swedish 2, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F, Litteraturvetenskap G1F, Utbildningsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-10-12
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-06-02
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Minst 23 hp från Svenska 1

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet och ingår i andra terminens ämnesstudier i svenska.

Kursansvarig institution är Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

​Syftet med kursen är att ge utvecklade ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper om språk och litteratur. Kursen ger språksociologiska perspektiv på språket som ett uttrycks- och kommunikationsmedel samt kunskap om språken och språkförhållandena i Sverige och övriga Norden. Vidare ska kursen ge översiktlig kunskap i stilhistoria, förmåga att läsa litteratur från olika historiska epoker samt ökade färdigheter i litterär analys. Kursen utvecklar förmåga att anlägga ämnesdidaktiska perspektiv på språk och texter från olika tider och språksamhällen.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KURSEN

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kunskap om språksituationen i Sverige och övriga Norden samt om språkets roll i samhället
 • visa grundläggande kunskap om den västerländska litteraturhistorien samt om litteraturhistorieskrivning och kanon
 • visa kunskap om ämnesdidaktiska perspektiv på språk och texter från olika tider och språksamhällen.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga textanalytiska metoder
 • planera och genomföra kortare undervisningsmoment utifrån grundläggande didaktiska val
 • producera funktionella texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt reflektera över språk, litteratur och lärande utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.

MÅL FÖR RESPEKTIVE DELKURS

L3. Äldre litteratur: från antiken till 1850-talet, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • förklara och tillämpa de begrepp som används vid litterär diskussion och analys, främst av lyrik och prosa
 • visa kännedom om centrala verk inom den västerländska litteraturen och sätta dessa i samband med samhällsutveckling och det litterära systemets förändring
 • visa förmåga till kritisk och reflekterande läsning av skönlitterära texter, samt självständigt analysera och diskutera dessa texter ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

L4. Nyare litteratur: från 1850 till nutid, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • förklara och tillämpa de begrepp som används vid litterär diskussion och analys, främst av lyrik och prosa
 • visa kännedom om centrala verk inom den västerländska litteraturen och sätta dessa i samband med samhällsutveckling och det litterära systemets förändring
 • visa förmåga till kritisk och reflekterande läsning av skönlitterära texter, samt självständigt analysera och diskutera dessa texter ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • visa en ökad förmåga att analysera och producera texter i tal och skrift.

N3. Språk i användning, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska perspektiv
 • beskriva och exemplifiera språklig, däribland flerspråkig, variation och förändring i det svenska samhället, ​ur såväl ämnesteoretiskt som ämnesdidaktiskt perspektiv
 • tillämpa olika textanalytiska metoder för analys och bedömning av elevtexter.

N4. Grannspråken i Norden, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa kännedom om den nordiska språksituationen och de skandinaviska tal- och skriftspråken
 • tillämpa ändamålsenliga strategier för att förstå danska och norska texter
 • planera undervisningsmoment om grannspråk för gymnasieelever
 • diskutera språksystematiska och språksociologiska skillnader och likheter inom den nordiska språkgemenskapen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

​L3. Äldre litteratur: från antiken till 1850-talet, 7.5 hp

L4. Nyare litteratur: från 1850 till nutid, 7.5 hp

N3. Språk i användning, 7.5 hp

​N4. Grannspråken i Norden, 7.5 hp

L3. Äldre litteratur: från antiken till 1850-talet, 7.5 hp

Delkursen behandlar litteratur från antiken fram till 1850-talet och inkluderar ett ämnesdidaktiskt perspektiv på skönlitterära texter. Tyngdpunkten ligger på lyrik och prosa.

L4. Nyare litteratur: från 1850 till nutid, 7.5 hp

Delkursen behandlar litteratur från 1850-talet och fram till och med nutid och inkluderar ett ämnesdidaktiskt perspektiv på skönlitterära texter. Tyngdpunkten ligger på lyrik och prosa.

N3. Språk i användning, 7.5 hp

Delkursen behandlar språkets struktur, variation och förändring med hänsyn till sociala, regionala och situationella faktorer. Det språkliga samspelets roll som skapare och upprätthållare av sociala relationer i skola och samhälle uppmärksammas. I delkursen ingår även analys och bedömning av elevers texter.

N4. Grannspråken i Norden, 7.5 hp

Delkursen behandlar grannspråken i Norden i ett kontrastivt perspektiv. I kursen ingår läsning av texter på danska och norska med koppling till undervisningspraktik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Varje delkurs examineras separat. Examinationsformer som förekommer är obligatoriska seminarier, skriftlig och muntlig redovisning samt skriftlig och muntlig tentamen.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp. För student som inte blivit godkänd i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs L3. Äldre litteratur

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i Studentportalen delkursens digitala lärplattform senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se

Delkurs L4. Nyare litteratur

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i delkursens digitala lärplattform senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se

Delkurs N3. Språk i användning

 • Andersson, Lars-Gunnar Attityder till språk

  Ingår i:

  Språkutveckling under skoltiden

  Lund: Studentlitteratur, 1989

  (1989) s. 15-38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Lars-Gunnar Dialekter och sociolekter

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 39-75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet & Fraurud, ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige.

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  S. 369-396.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen Attityder till språk

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  s. 122–157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Mats "Ja ba he de hej så hära pinsamt hörru"

  Ingår i:

  Ut med språket! : en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik

  Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Svens, 1997

  (1997) s. 45-67

  S. 45-67.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gunnarsdotter Grönberg, Anna Ungdomsspråk

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lainio, Jarmo Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melander, Björn Språkpolitik och språkvård

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Vad är sociolingvistik?

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Kapitel 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne; Östlund-Stjärnegårdh, Eva Bedömning av elevtext : enligt Lgr11 och Lgy11

  1. uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Språk och kön Edlund, Ann-Catrine; Erson, Eva; Milles, Karin; Hemmingsson, Nina; Frödin, Ulf

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Inledning (s. 11-15), kap. 1, 2, 6 (inkl. inledning till del 1, s. 17) samt kap. 9.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77-121

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thelander, Mats Från dialekt till sociolekt

  Ingår i:

  Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  (1996) s. 163-181

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wirdenäs, Karolina Samtal och samtalsforskning

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 199–235

  Se bibliotekets söktjänst

 • Östlund-Stjärnegård, Eva Variation som kvalitetsdrag i elevtext

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB]. 25, Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo den 11 och 12 maj 2001.

  Åbo: Åbo univ., Nordisk filologi, 2002

  s. 330-340

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därtill kommer läsning av cirka 50 sidor artiklar, utdrag ur böcker eller annat textmaterial som väljs av examinator.

Delkurs N4. Grannspråken i Norden

Texter

300-400 sidor norsk skönlitteratur enligt lärarens anvisning, varav minst 50 sidor på bokmål och minst 50 sidor på nynorska.

Läroböcker

 • Ask, Sofia Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Kap. 9, Grannspråk och grannspråksdidaktik, läses

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helland, Per Arne Norsk språk i et jamførende perspektiv (Elektronisk manuskript, seneste utgave).

  Institutionen för nordiska språk,

  Tillhandahålls av läraren.

  Obligatorisk

 • Henriksen, Thomas En ny tilgang til nabosprogsundervisningen

  Ingår i:

  Sprog i Norden 2011 : Tema: Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt

  2010

  Elektronisk resurs

  s. 117-130

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundin Åkesson, Katarina Hur väl förstår vi varandra i Norden i dag?

  Ingår i:

  Språk i Norden : Sprog i Norden, årsskrift for Nordisk Sprogråd og sprognævnene i Norden. 2005

  Oslo: Novus (distributör, 2005

  http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

  s. 159 – 175

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zola Christensen, Robert Dansk - nabosprog og fremmedsprog

  3. oplag: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Undervisningsresurser

Föreningarna Nordens undervisningsplattform Norden i skolan: https://nordeniskolen.org/sv/ Skolverket. Resurser för undervisningen i nordiska språk: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undervisning-i-nordiska-sprak Sametinget. Minoritet.se. Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk: https://www.minoritet.se/

Ordböcker

 • Bokmålsordboka og Nynorskordboka

  Kunnskapsforlaget/Det Norske Samlaget,

  http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

 • Den danske ordbog : moderne dansk sprog : [DDO]

  København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fowler, Birgitta; Vannebo, Kjell Ivar; Moberg, Lena Norstedts norsk-svenska ordbok : [54000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Molde, Bertil; Ferlov, Niels Norstedts dansk-svenska ordbok : [50000 ord och fraser].

  3., rev. och utvidgade uppl. / 5. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts norska fickordbok : norsk-svensk/svensk-norsk : [32 000 ord och fraser Hesslin Rider, Inger; Gerhardsen, Hanna; Thiel, Mathias; Aurstad, Bodil

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Se bibliotekets söktjänst