Kursplan för Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet

Swedish 3, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F, Litteraturvetenskap G1F, Utbildningsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-20
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-06-02
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Svenska 1 och minst 22,5 hp från Svenska 2

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Kursen ingår i tredje terminens ämnesstudier i svenska.

Kursansvarig institution är Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

​Syftet med kursen är att ge fördjupad ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kunskap om svenska språkets variation och förändring över tid samt om berättande i olika medier med fokus på kultur riktad till barn och ungdom. Kursen syftar samtidigt till att vidareutveckla och fördjupa både kunskaper i svenskämnets didaktik och färdigheter i vetenskapligt skrivande och läsande.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KURSEN

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redovisa fördjupad kunskap om svenska språkets särart och utveckling
 • redovisa fördjupad kunskap om berättande i olika medier med fokus på kultur riktad till barn och ungdom
 • redovisa fördjupad kunskap om svenskämnets didaktik samt om ämnesdidaktisk teori och metod för vetenskapligt skrivande och läsande.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • välja och tillämpa passande språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga metoder för analys av olika texter
 • genomföra en mindre, vetenskaplig undersökning med relevant ämnesdidaktisk teori och metod
 • planera undervisningssekvenser och genomföra kortare undervisningsmoment utifrån välgrundade didaktiska val samt värdera egna och andras planeringar utifrån ämnesdidaktisk teori
 • producera texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på akademisk nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • värdera sina ämneskunskaper utifrån ett didaktiskt perspektiv samt kritiskt värdera undervisningsmetoder och deras konsekvenser för lärande
 • utifrån ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk forskning diskutera och värdera olika metoder och resultat.

MÅL FÖR RESPEKTIVE DELKURS

L5. Berättande i mångmediala miljöer, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redovisa en utvecklad kunskap om olika former av fiktionsberättande med särskild inriktning på barn- och ungdomskultur
 • analysera hur berättelser kan gestaltas i olika medier
 • motivera didaktiska överväganden inför användningen av teater samt film och andra medier i svenskämnet.

N5. Svenska språket i tid och rum, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svenska språkets historiska utveckling
 • redogöra för svenskans särart ur ett språktypologiskt perspektiv
 • analysera texter från skilda språkhistoriska tidsperioder med hänsyn till språkförändringar och genretypiska drag
 • diskutera språkhistoria ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

L6/N6. Svenskämnets didaktik för ämneslärare, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redovisa god kännedom om svenskämnets didaktik
 • diskutera och tillämpa kunskap om betyg och bedömning inom skolämnet svenska
 • kritiskt analysera och bedöma undervisningsmetoder och lärande utifrån ämnesdidaktisk teori.

L7/N7. Svenskämnesdidaktisk uppsats, 7.5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • genomföra en mindre undersökning med relevant ämnesdidaktisk teori och metod och presentera den i en god språklig och vetenskaplig form
 • kritiskt granska och bedöma andras forskningsrön.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

L5. Berättande i mångmediala miljöer 7.5 hp

N5. Svenska språket i tid och rum 7.5 hp

L6/N6. Svenskämnets didaktik för ämneslärare 7.5 hp

L7//N7. Svenskämnesdidaktisk uppsats 7.5 hp

L5. Berättande i mångmediala miljöer 7.5 hp

​Delkursen behandlar dramatikens och filmens historia. Några klassiska och moderna dramer, samt film, avsnitt ur TV-serier och digitala uttrycksformer analyseras och diskuteras ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv.

N5. Svenska språket i tid och rum 7.5 hp

​Delkursen behandlar det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Förmågan att förstå och språkligt belysa svenska texter från skilda tider tränas. Språkhistoriska frågor diskuteras ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv liksom samspelet mellan språk och samhälle samt mellan inhemskt arv och utländskt inflytande.

L6/N6. Svenskämnets didaktik för ämneslärare 7.5 hp

Delkursen presenterar olika ämnesdidaktiska perspektiv på språk- och litteraturundervisning i svenskämnet. Delkursen behandlar undervisningsrelaterad ämnesteori, inklusive metodik, samt betyg och bedömning. Vidare ingår att utarbeta, redovisa, och utvärdera ett antal lektionsplaneringar och diskutera deras didaktiska konsekvenser.

L7/N7. Svenskämnesdidaktisk uppsats 7.5 hp

I delkursen tränas vetenskapligt skrivande och förhållningssätt genom att studenten planerar och genomför en mindre uppsats med tillämpning av ämnesdidaktisk teori och metod på relevant material. Ett vetenskapligt arbetssätt tränas vidare genom granskning av och opposition på andras uppsatser.

Undervisning

Undervisningen inom delkurserna L5, N5, L6/N6 sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer. Delkursen L7/N7, den svenskämnesdidaktiska uppsatskursen, består dels av eget uppsatsförfattande, dels av förberedande obligatoriska metodseminarier, uppsatshandledning och uppsatsventilering.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen. Delkursen L7/N7, uppsatskursen, examineras förutom genom uppsatsen också genom aktivt deltagande i seminarierna samt genomförande av en oppositionsuppgift. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

För student som inte blivit godkänd i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs L5. Berättande i mångmediala miljöer

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i kursens digitala lärplattform, senast 5 veckor innan kursstart.

Delkurs N5. Svenska språket i tid och rum

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ask, Sofia; Lindgren, Maria Undervisning i språkhistoria : En ämnesdidaktisk utmaning för lärarstudenter

  Ingår i:

  Humanetten

  vol. 32 (2014) s. 5-12

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Jonatan Den språkhistoriska kunskapens värden

  Ingår i:

  Studier i svensk språkhistoria. : 12 Variation och förändring

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014

  s. 153–165

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moberg, Lena; Westman, Margareta Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska språkets framväxt. Texter. (Stencil.)

  Institutionen för nordiska språk,

  Ett urval texter läses enligt anvisning.

Delkurs L6/N6. Svenskämnets didaktik för ämneslärare 7.5 hp

 • Ask, Sofia Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Betyg och prövning – kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning [Elektronisk resurs]

  2022

  https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/betyg-och-provning---kommentarer-till-skolverkets-allmanna-rad-om-betyg-och-provning

  50 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chambers, Aidan; Chambers, Aidan. Kuick, Katarina Böcker inom och omkring oss

  Ny, rev., utg.: Huddinge: X Publishing, 2011

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande Gibbons, Pauline Heljesten, Eva; Sävström, Rolf Sjöqvist, Lena

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kap 1-6, ca 190 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallesson, Yvonne Lässtrategier för att lyckas : Om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser

  Ingår i:

  Forskning om undervisning och lärande

  vol. 4 (2016) nr. 2 s. 6-23

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansson, Fredrik På jakt efter språk : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2011

  s. 11-18, 195-201 (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per; Wirdenäs, Karolina Skrivpedagogik i praktiken

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2010) nr. 20 s. 105-131

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hultin, Eva Svenskämnets traditioner som dold läroplan

  Ingår i:

  Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  (2012) s. 277-288

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Marita En litteraturundervisning som utmanar

  Ingår i:

  Svenska : ett kritiskt ämne

  [Stockholm]: [Svensklärarföreningen], [2017]

  (2017) s. 66-76

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Språkvetenskapens plats i den nya gymnasiesvenskan

  Ingår i:

  Svenskämnet i förändring? : perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2011

  (2011) s. 9-16

  S. 9-16.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Maria Resultatet av ett prov : svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet

  Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, [2018]

  Förslag att studenterna läser kap. 1, 5 och 6.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019

  Sjätte upplagan: [Stockholm]: Skolverket, 2019

  Kursplanen i svenska

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för gymnasieskolan. Ämnet svenska.

  Skolverket,

  18 s.

  Obligatorisk

 • Mossberg Schüllerqvist, Ingrid; Olin-Scheller, Christina Fiktionsförståelse i skolan : svensklärare omvandlar teori till praktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Olle Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential

  Liber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Olle Lyrik som ingång till litteraturen : Litteraturdidaktiska reflektioner om poesins betydelse för gymnasiets yrkeselever

  Ingår i:

  Tidskrift för litteraturvetenskap

  Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988-

  (2019) nr. 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Vad ska bedömas? : Gymnasiets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Svenskämnet i förändring? : perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna

  Stockholm: Svensklärarföreningen, 2011

  (2011) s. 143-155

  S. 143-155.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skolverkets läslyftetmodul

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Två artiklar

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 6 sidor skönlitteratur enligt lärares anvisningar.

Läromedel i svenska kan lånas på Universitetsbiblioteket.

Nationella prov ställs till förfogande vid seminarierna.

Delkurs L7/N7. Svenskämnesdidaktisk uppsats 7.5hp

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Viklund, Jon Handledning för uppsatsskribenter i litteraturvetenskap

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2015

  Fulltext

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan