Kursplan för Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning

African Mineral Resources: The Science and Politics of Sustainable Extraction of Mineral Resources

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP023
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-09-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2020
 • Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt utvärdera och beskriva Afrikanska mineralregioner och förekomster, deras egenskaper och lämplighet för exploatering
 • uppvisa välgrundad insikt i och föra kunnig diskussion runt strategier för ledning och gruvdrift för primärt mineralresurser i Sub-Sahara-regionen
 • redogöra för hantering och medvetenhet runt sociala utmaningar kopplade till hållbar gruvbrytning i Afrika
 • kritiskt utvärdera potentiell miljöpåverkan och lämpliga hanteringsmetoder

Innehåll

Framtida tillgång på mineral/malmer och förväntad efterfrågan till följd av ekonomiskt utveckling. Projektioner av global efterfrågan och tillgång av mineral och metaller in i nästa århundrade. Utvecklingen av afrikanska malmkroppar och betydande mineraliseringar med avseende på stratigrafi, tektonik, klassificering, djup och andra geovetenskapliga och tekniska parametrar. Förekomster av resurser som krom, koppar, diamanter, guld, järn, mangan, platinagruppens metaller, uran, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. Fossila bränslen och energimineral.

Geovetenskaplig utforskning av framför allt formationer i Sub-Sahararegionen och lämpliga letningsstrategier för outforskade områden i Afrika. Ekonomisk geologi och lämplighetskriterier för exploatering. Aktuella utmaningar kopplade till utvinning, som illegal gruvbrytning, smuggling, arbetarrättigheter, säkerhetsfrågor och andra sociopolitiska aspekter. Utveckling av gruvpolicies och gryvdriftens betydelse för ekonomin och det globaliserade marknaden i olika länder. Miljömässiga utmaningar som hantering av slaggberg, luft/vattenföroreningar, utsläpp av växthusgaser och annan lokal/global miljöpåverkan från gruvdrift. Kursen kommer att flitigt använda fallstudier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fallstudier och praktiska övningar.

Examination

Individuell projektrapport och muntlig presentation (2 hp), aktiv medverkan i grupparbete och seminarier (1 hp), skriftlig examination (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Decennial Mineral Exploration Conferences

Minerals Yearbook

Utvalda artiklar och böcker

 • World Economic Forum, The Future Availability of Natural Resources: a new paradigm for global resource availability

  World Economic Forum, 2014

  Free download available

 • Wilson, Michael G.C.; Viljoen, Richard P. The great mineral fields of Africa : Special issue for the 35 IGC, Cape Town, South Africa 27 August - 4 September 2016

  Bejing: International Union of Geological Sciences, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schlüter, Thomas. Geological Atlas of Africa : With Notes on Stratigraphy, Tectonics, Economic Geology, Geohazards, Geosites and Geoscientific Education of Each Country

  Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

  Se bibliotekets söktjänst