Kursplan för Afrika: mat, metaller och städer

Africa: Food, Metals and Towns

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR007
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-06-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa en fördjupad kunskap om afrikansk arkeologi och landskapshistoria och dess källor
 • Kritiskt granska historiska förändringar i matproduktion i Afrika, och i relation till livsmedelssäkerhet och motståndskraft idag
 • Kritiskt granska historiska urbana processer, och deras relation till hållbarhet i de afrikanska städerna idag och i framtiden
 • Kritiskt granska afrikansk landskapshistoria i relation till miljövård och policy inom miljö- och utveckling

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå i arkeologi och historia som vill bygga en fördjupad kunskap i afrikansk arkeologi och historia och att förstå kopplingarna mellan den historiska kunskapen och hållbarhetsfrågor idag. För studenter som kommer från hållbarhetstudier med ett intresse i den afrikanska kontinenten ger kursen en nödvändig historisk bakgrund till en förståelse av dagens landskap och samhälle. De tidiga innovationerna inom livsmedelsproduktionen och senare experiment med nya grödor är viktiga referenspunkter för kunskap och perspektiv om ett hållbart jordbruk och livsmedelsförvaltning i dag. Kursen går också igenom tidigare mönster av urbanism och centraliserad organisation av handel och resurser ger en bättre förståelse av urbana utmaningar och framtider. Landskapshistoria är grundläggande för bevarandehantering, utveckling och landskapsplanering. Genom fallstudier kommer kursen att zooma in på regioner eller tidsperioder som kan belysa samhällsövergångar inom matförsörjning, urbanism och landskapsförvaltning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen ges på engelska. Studenter kommer att välja områden för fördjupningsstudier individuellt eller i grupp och kommer presentera dessa i seminarieform.

Examination

Examination sker i form av deltagande i seminarier, enskilda och grupp presentationer, samt en individuell skriftlig. Aktivt deltagande i seminarier och klassaktiviteter är också ett krav. Examination kan ske på engelska eller svenska.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare..

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.