Kursplan för Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst

Post-Socialist Nationalisms in Literature, Film and Art

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY052
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-05-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap alternativt 90 hp i något huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är fristående.

Mål

Kursen fokuserar på nationalismens kulturella yttringar inom litteratur, film och konst i Bulgarien, Polen, Ryssland och andra länder i Östblocket samt forna Jugoslavien efter Berlinmurens fall. Studenter kommer att kritiskt analysera konstruktionen av nation, nationell identitet och nationalism i de valda länderna.

Efter avslutad delkurs ska studenter kunna:

 • analysera nationalismens kulturella yttringar inom litteratur, film och konst i de valda länderna
 • applicera teorier om nation, nationell identitet och nationalism i en diskussion om kulturella yttringar som rör dessa frågor i de valda länderna
 • redogöra för olika former av nationalismer i de valda länderna från 1990-talet till våra dagar
 • kritiskt och självständigt formulera en frågeställning och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig analys samt tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information och källmaterial

Innehåll

Under kursen kommer studenterna att muntligt och skriftligt med utgångspunkt i olika teorier analysera hur de nya nationalmyterna formas och kritiseras inom litteratur, film och konst i de valda länderna. De olika formerna av nationalismen kommer att studeras i transnationellt och globalt perspektiv och bidra till studenters kritiska förståelse av politiska, samhälleliga och kulturella förändringar i de berörda länderna.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad. I kursen ingår skriftliga och muntliga redovisningar. Studenternas egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen, därför krävs det närvaro och aktivt deltagande vid kursens samtliga undervisningstillfällen. Följande undervisningsformer förekommer: obligatoriska online seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, grupparbeten och självständiga studier. Undervisningen sker på svenska.

Examination

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt ett självständigt arbete på ca 3000 ord på svenska eller engelska. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obliogatorisk litteratur

All obligatorisk litteratur är tillgänglig i digital form i Studium.

 • Skey, Michael; Antonsich, Marco Everyday nationhood : theorising culture, identity and belonging after banal nationalism

  London: Palgrave Macmillan, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnold, Richard Nationalism and Sport. A review of the Field

  Ingår i:

  Nationalities papers

  Charleston, Ill.: Association for the Study of the Nationalities (USSR and East Europe, 1972-

  vol. 49 (2021) nr. 1 s. 2-11

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bakić-Hayde, Milica Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia

  Ingår i:

  Slavic review : American quarterly of Soviet and East European studies

  Seattle, Wash.: American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1962-

  vol. 54 (1995) nr. 4 s. 917-931

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijermars, Mariëlle Memory politics in contemporary Russi. Television, cinema and the state

  ., 2019

  Obligatorisk

 • Hutchinson, John Hot and Banal Nationalism: The Nationalization of ‘the Masses’

  Ingår i:

  The SAGE handbook of nations and nationalism

  London: Sage, 2006

  s. 295-306

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Özkirimli, Umut Theories of nationalism : a critical introduction

  Third edition: London: Palgrave Macmillan, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edensor, Tim National identity, popular culture and everyday life

  Oxford: Berg Publishers, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kania-Lundholm, Magdalena Re-branding a nation online : discourses on Polish nationalism and patriotism

  Uppsala: Uppsala universitet, 2012

  Kapitel 2 och 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material, även detta tillgängligt i digital form i Studium.

Rekommenderad litteratur