Kursplan för Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling I

Information Systems B: Business and IT Development I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS061
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  15 hp informationssystem eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • översiktligt beskriva hur informationssystem utvecklas och införs i verksamheter,
 • beskriva tillvägagångssätt för formulering av kravspecifikation för informationssystem,
 • beskriva vad en verksamhetsmodell är och vilka dess användningsområden är,
 • redogöra för sambandet mellan verksamhetsmodeller och kravspecifikationer för informationssystem,
 • beskriva vad ett språk för verksamhetsmodellering är,
 • beskriva hur planering och ledning av arbetsprocesser för verksamhetsmodellering utförs.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • läsa och tolka verksamhetsmodeller,
 • konstruera verksamhetsmodeller,
 • härleda krav för ett informationssystem utifrån verksamhetsmodeller,
 • planera, dokumentera och leda verksamhetsmodelleringsprojekt,
 • identifiera en frågeställning och genomföra en studie i form av ett PM inom ämnesområdet, med användning av vetenskapliga källor och lämpliga metoder.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • utvärdera kvalitén i verksamhetsmodeller,
 • utvärdera föreslagna arbetsprocesser för verksamhetmodellering,
 • utvärdera givna språk för verksamhetsmodellering,
 • kritiskt värdera källor och metodologiskt tillvägagångssätt i genomförandet av en studie inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen behandlar verksamhetsmodellering som ett verktyg för systemutvecklare vid formulering av kravspecifikationer för informationssystem som ska stöda en organisations verksamhet. Kursen introducerar studenten till verksamhetsmodellering, språk för verksamhetsmodellering, samt planering och ledning av arbete för att formulera verksamhetsmodeller. Kursen innehåller både teoretisk grund och praktiska övningar ämnade för att utveckla studentens förmåga att formulera och använda verksamhetsmodeller. Arbetet med verksamhetsmodellering positioneras i relation till formuleringen av kravspecifikationer för ett informationssystem, samt till arbetet med utveckling och införande av sådana i verksamheter. Inom ramen för kursen skriver studenten ett PM inom området och presenterar det muntligt i ett seminarium.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Beynon-Davies, Paul Significance : exploring the nature of information, systems and technology

  New York: Palgrave Macmillan, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustavsson, Tomas; Görling, Stefan Att arbeta med systemutveckling

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandkuhl, Kurt Enterprise modeling : tackling business challenges with the 4EM method

  Heidelberg: Springer, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Kosslyn, Stephen Michael Clear and to the point : 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations

  Oxford: Oxford University Press, 2007.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björnsson, Gunnar; Kihlbom, Ulrik; Ullholm, Anders Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande

  2. [utökade] utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan