Kursplan för Socialpsykologi B

Social Psychology B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialpsykologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-06-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Sociologi och socialpsykologi A eller Socialpsykologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Mål

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.
* Socialpsykologisk teori II, 15 hp
* Metod och analys II, 15 hp
Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för relevanta perspektiv, teorier och begrepp inom den sociologiska socialpsykologin
 • visa kunskaper om och kunna redogöra för grunddragen i den sociologiska socialpsykologins uppkomst och utveckling
 • integrera, jämföra, granska och värdera olika socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp för att självständigt och kritiskt analysera och utvärdera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten.
2. Metod och analys II 15.0 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
 • kunna välja och värdera lämpliga metoder och tillvägagångssätt relativt ett givet forskningssyfte
 • visa förmåga att planera och genomföra olika former av datainsamling
 • kunna analysera olika former av data med hjälp av relevanta analysmetoder
 • kunna presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen och muntligen.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.
* Socialpsykologisk teori II, 15 hp
* Metod och analys II, 15 hp
Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp
Delkursen fördjupar den kunskap som studenten tillägnat sig på A-nivå genom att utveckla sin förståelse av samt förmåga att använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i syfte att analysera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle. Såväl klassiska som moderna socialpsykologiska perspektiv och teorier på individen som samhällsvarelse behandlas. Delkursen tar även upp den sociologiska socialpsykologins dominerande idétraditioner samt dess uppkomst och utveckling.

2. Metod och analys II 15.0 hp
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att mer utförligt tillämpa olika metodologiska perspektiv. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska/socialpsykologiska undersökningar, samt kunna kritiskt diskutera olika metodologiska val och perspektiv. Delkursen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material såsom observationer, intervjuer, texter samt numeriska data. Metodrelevanta frågor av tillämpningsövningarna samt resultat av analyserna diskuteras muntligt och skriftligt i form av grupparbete samt i skriftliga individuella fördjupningsarbeten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 3 av 4 moduler som kursen innehåller. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen i Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Socialpsykologisk teori II 15 hp

 • Angelöw, Bosse; Jonsson, Thom; Stier, Jonas Introduktion till socialpsykologi

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blumer, Herbert Race Prejudice as a Sense of Group Position

  Pacific Sociological Review, 1(1): 3-7, 1958

  http://tinyurl.com/y6qkuyvu

  Obligatorisk

 • Blumer, Herbert Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead

  American Journal of Sociology, 71(5): 535-544, 1966

  http://tinyurl.com/yyyc2zew

  Obligatorisk

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  New York: Schocken books, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fine, Gary Alan Tiny publics : a theory of group action and culture

  New York: Russell Sage Foundation, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Finkel, Eli J.; Baumeister, Roy F. Advanced Social Psychology: The State of the Science [Elektronisk resurs]

  Oxford University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Matz, Richard Stigma : den avvikandes roll och identitet

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving The presentation of self in everyday life

  New York: Doubleday, 1959

  (Any later edition) Även på svenska: Erving Goffman (2006), Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik, Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 13: 978-9172274181; ISBN 10: 9172274182 (även tidigare utgåvor).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Enligt kurslärarens anvisning finns boken att hämta digitalt på engelska: George Herbert Mead (1934), Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist Ed.: Charles W. Morris (on-line reading) http://www.brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_toc.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Misheva, Vessela Jane Addams and the Birth of Microsociology as a Science and a Social Enterprise

  Ingår i:

  Misheva, Vessela Ivanova; Blasko, Andrew Jane Addams' sociology and the spirit of social entrepreneurship

  [Uppsala]: Acta Universitatis Upsaliensis, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Turner, Jonathan H.; Stets, Jan E. The sociology of emotions

  New York, NY: Cambridge University Press, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta tillkommer artiklar och/eller bokkapitel valda i samråd med undervisande lärare.

Versioner av litteraturlistan