Kursplan för Socialpsykologi B

Social Psychology B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialpsykologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-06-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Sociologi och socialpsykologi A eller Socialpsykologi A

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Mål

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

* Socialpsykologisk teori II, 15 hp

* Metod och analys II, 15 hp

Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för relevanta perspektiv, teorier och begrepp inom den sociologiska socialpsykologin
 • visa kunskaper om och kunna redogöra för grunddragen i den sociologiska socialpsykologins uppkomst och utveckling
 • integrera, jämföra, granska och värdera olika socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp för att självständigt och kritiskt analysera och utvärdera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten.

2. Metod och analys II 15.0 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
 • kunna välja och värdera lämpliga metoder och tillvägagångssätt relativt ett givet forskningssyfte
 • visa förmåga att planera och genomföra olika former av datainsamling
 • kunna analysera olika former av data med hjälp av relevanta analysmetoder
 • kunna presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen och muntligen.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

* Socialpsykologisk teori II, 15 hp

* Metod och analys II, 15 hp

Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenten tillägnat sig på A-nivå genom att utveckla sin förståelse av samt förmåga att använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i syfte att analysera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle. Såväl klassiska som moderna socialpsykologiska perspektiv och teorier på individen som samhällsvarelse behandlas. Delkursen tar även upp den sociologiska socialpsykologins dominerande idétraditioner samt dess uppkomst och utveckling.

2. Metod och analys II 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att mer utförligt tillämpa olika metodologiska perspektiv. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska/socialpsykologiska undersökningar, samt kunna kritiskt diskutera olika metodologiska val och perspektiv. Delkursen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material såsom observationer, intervjuer, texter samt numeriska data. Metodrelevanta frågor av tillämpningsövningarna samt resultat av analyserna diskuteras muntligt och skriftligt i form av grupparbete samt i skriftliga individuella fördjupningsarbeten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 3 av 4 moduler som kursen innehåller. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen i Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Socialpsykologisk teori II 15 hp

Senaste upplaga gäller.

 • Angelöw, Bosse; Jonsson, Thom; Stier, Jonas Introduktion till socialpsykologi

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blumer, Herbert Race Prejudice as a Sense of Group Position

  Pacific Sociological Review, 1(1): 3-7, 1958

  http://tinyurl.com/y6qkuyvu

  Obligatorisk

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  New York: Schocken books, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fine, Gary Alan Tiny publics : a theory of group action and culture

  New York: Russell Sage Foundation, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Enligt kurslärarens anvisning finns boken att hämta digitalt på engelska: George Herbert Mead (1934), Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist Ed.: Charles W. Morris (on-line reading) http://www.brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_toc.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bo, Inger Glavind Andersson, Sten Att tänka socialpsykologiskt

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet

  2. uppl.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Självframställning i vardagslivet Goffman, Erving; Persson, Anders Bergström, Sven; Gundenäs, Henrik

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Introduktion i fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Matz, Richard Stigma : den avvikandes roll och identitet

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlgren, Lars; Starrin, Bengt Emotioner, vardagsliv & samhälle : en introduktion till emotionssociologi

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Björn Socialpsykologi : teorier och tillämpning

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

Senaste upplaga gäller.

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Agresti, Alan Statistical methods for the social sciences

  Fifth edition.: Boston: Pearson, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta tillkommer artiklar och/eller bokkapitel valda i samråd med undervisande lärare.

Versioner av litteraturlistan