Kursplan för Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling I

Implementation Science and Sustainable Development I

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3BO007
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lärande för hållbar utveckling och global hälsa A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-08-24
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

 • Förklara vad implementeringsforskning är.
 • Beskriva begreppet evidensbaserad praxis.
 • Skilja mellan de olika "målnivåer" av teorier, modeller och ramverk inom implementering, dvs. från mikro- till makronivå.
 • Utvärdera för- och nackdelar med att tillämpa vissa teorier, modeller och ramverk på olika frågeställningar.
 • Identifiera, diskutera och bedöma för- och nackdelar med olika implementeringsstrategier inom hälso- och sjukvård.
 • Genomföra stödjande återkoppling och utveckla färdigheter i att ge konstruktiv feedback.
 • Föreslå, utveckla och försvara ett utvecklat implementeringsprojekt inom global hälsa inklusive teoretisk bakgrund, implementeringsstrategi och utvärderingsmetod.
 • Beskriva, muntligt och skriftligt, hur olösliga konflikter för hållbar utveckling uppstår i situationer som i sig är osäkra och kontroversiella och orättvisa och motivera hur inter-subjektiva, systemiska och intersektoriella metoder kan förändra dessa situationer.
 • Förklara, muntligt och skriftligt, problem i samband med genomförandet av åtgärder för hållbar utveckling; situationer som kännetecknas av intressekonflikter och/eller kontroverser.
 • Utvärdera och kritiskt diskutera, med hjälp av kurslitteraturen, orsaker till framgång och misslyckande med genomförandet av hållbar utveckling på olika nivåer.
 • Beskriva, utvärdera och kritiskt diskutera den kunskapslära som ligger till grund för instrumentella och samverkande strategier som möjliggör implementering av åtgärder för hållbar utveckling.
 • Beskriva konceptet social jämlikhet i hälsa, dess historiska och teoretiska antaganden likväl som dess praktiska konsekvenser för hälsa och välbefinnande samt dess plats i den internationella diskursen runt hållbar utveckling.
 • Beskriva, muntligt och i skrift, hur individuella intressen och positioner formas och överlappar med andra individers eller grupper, och hur detta påverkar hälsoutfall på individ- och samhällsnivå.
 • Förklara, muntligt och skriftligt, de problem och konflikter som uppkommer i och med skilda intressen och positioner.
 • Beskriva, implementera och kritiskt reflektera över analysprocesser med flera intressenter.
 • Beskriva, utvärdera och kritiskt diskutera hur individer och grupper aktivt skapar och främjar sina egna intressent och positioner.
 • Beskriva, muntligt och skriftligt, hur implementeringsdilemma baserade i maktstrukturer kan hanteras och lösas genom att använda socialt lärande och andra former av inlärningsprocesser.
 • Beskriva, utvärdera och kritiskt diskutera utvecklingen och tillämpningen av "soft systems" metoder i ifrågasatta och osäkra situationer.
 • Beskriva och kritiskt utvärdera, muntligt och skriftligt, institutioner som 1) rättighetsbärare, 2) instrument för incitament; och 3) erfarenhetsbaserade och överenskomna resultat från intressenter.
 • Förklara betydelsen av maktstrukturer och olika positioner i intresseskapande.
 • Tillämpa teorier och begrepp som kan användas för att utföra rigorösa teoretiska och empiriska studier av hållbarhetsdilemma med fokus på global hälsa.

Innehåll

Kursen består av tre kursmoduler: Introduktion till implementeringsvetenskap, 7,5 hp; Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 hp; och Makt, jämlikhet och transformation, 15 hp

Introduktion till implementeringsvetenskap, 7,5 hp
Denna kursmodul tar utifrån ett helhetsperspektiv upp implementeringsforskning inom hälso- och sjukvård med särskild fokus på låg- och medelinkomstländer. Kursen innefattar att studenterna kontinuerligt omsätter ny kunskap inom ramen för ett individuellt arbete samt utvecklar sin förmåga till konstruktiv kamratåterkoppling. Exempel tas ifrån pågående forskning på institutionen och aktuell vetenskaplig litteratur.

Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 hp
Genom att använda riktigt fallmaterial kommer denna kursmodul att öka förståelsen för de sammanhang där implementering av hållbar utveckling sker och att kritiskt reflektera över dessa fall med hjälp av teori. Kursen kommer möjliggöra förståelse för skillnader mellan etiska, filosofiska och politiska teorier, begrepp och väsentliga frågor med bäring på hållbar utveckling. Illustrativa fall från Sverige, Australien, Afrika söder om Sahara och Sydostasien kommer att illustrera det operativa sammanhanget för att undersöka ett antal samtida intressekonflikter i hållbar utveckling, så som osäkerheten i samband med förväntade klimatförändringar, förändrat sjukdomspanorama, behovet av förnybar energi, vatten- och livsmedelssäkerhet, och det ökade samhälleliga klyftorna, samt massmigration. Alla dessa dilemman kommer att behandlas inom ramarna för olika sociala, politiska och inter-sektoriella sammanhang, vilka är mycket varierande på grund av pågående förändringar inom det biofysiska, institutionella och etik-politiska områden.

Makt, jämlikhet och transformation, 15 hp
Kursmodulen fokuserar på den plats och roll som social rättvisa och jämlikhet har för hållbar utveckling. Den kommer att undersöka relevansen av begreppen "intresse" (bio-fysiska och materiella insatser) och "position-holding" (handlingsutrymme) vid genomförande av hållbarhetsåtgärder och utgår från teorier om hur samhällsstrukturer skapas och underhålls. Jämlikhet i hälsa kommer att användas som exempelområde, och genom att tillämpa en rättighetsbaserad strategi för hållbar hälsa kommer studenterna att exponeras för teorier och metoder runt makt och strukturellt våld.
Kursmodulen kommer att ge en praktisk förståelse för hur vetenskaplig och lokal kunskap, applicerad tillsammans med understödjande lärandeprocesser, kan göra det möjligt för intressenter/parter att hantera ojämlikhet i hälsa genom att utveckla en plattform där 1) dialog och gemensamt lärande är möjligt samtidigt som det grundas i praxis eller handling, och 2) olika intressen kan bestrida, dekonstruera och rekonstruera nya gemensamma visioner och planer för genomförandet av hållbarhetsåtgärder och hälsa för alla.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och individuella uppgifter som presenteras antingen muntligt eller skriftligt av studenterna. Kritisk läsning av vetenskapliga artiklar görs löpande under kursen. All undervisning är interaktiv och studenterna uppmuntras att utnyttja sina egna erfarenheter av internationell hälsa. All undervisning sker på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:
Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns
får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt.
Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på
engelska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Introduktion till implementeringsvetenskap, 7.5 hp

Kurslitteraturen baseras på rapporter från internationella organisationer och artiklar från vetenskapliga tidskrifter.

Introduktion till hållbar utveckling, 7.5 hp

Obligatorisk litteratur

Övrigt