Kursplan för Utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan

Development and Evaluation Routines in Preschool Education

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE223
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-23
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Förskolans uppdrag; Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan; VFU I
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla den kunskap som krävs för att självständigt kunna arbeta med ett samhälleligt och etiskt hållbart utvecklingsarbete i förskolan. Studenterna ska även utveckla ett analytiskt förhållningssätt till olika former och metoder för dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och analysera systematiskt utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete i förskoleverksamhet
 • redogöra för och kritiskt granska olika perspektiv på kvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetsutvärdering
 • beskriva, jämföra och problematisera olika former av och metoder för dokumentation och utvärdering i förskolan
 • konstruera utvärderings- och utvecklingsarbete utifrån en fallstudie.

Innehåll

 • Olika modeller för utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete.
 • Kvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetsutvärdering.
 • Utvecklingssamtal och dokumentation i förskolan.
 • Lokalt, nationellt och internationellt utvecklingsarbete, exempelvis gällande tillgänglighet, sociala relationer och värdegrundsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rönnerman, Karin Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter; Pence, Alan Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan

  3. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Markström, Ann-Marie; Simonsson, Maria Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kap 1-3, 5-6, 8-10 (ca 110 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sheridan, Sonja; Pramling Samuelsson, Ingrid Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet

  Upplaga 2: Stockholm: Liber, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åsén, Gunnar Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisningar.