Kursplan för Introduktion till urdu I

Introduction to Urdu I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HD600
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-06-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-09-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper i urdu.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva huvuddragen i urdus ortografi, fonologi och elementär morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för skriftsystemet nastaliq
 • behärska vissa av huvuddragen i urdugrammatik
 • läsa elementära texter på urdu med ett begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på urdu.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det väsentligaste av urdus moderna skriftstystem nastaliq, ljud- och formlära samt grunderna i syntax och grammatik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Fortlöpande muntlig och skriftlig examination och skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Urdu I

 • Asani, Ali S.; Hyder, Syed Akbar. Let's study Urdu : an introductory course.

  New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst