Kursplan för Grekiska B

Greek B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-09-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Grekiska A

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursens syfte är att ge den studerande de lingvistiska och litteraturanalytiska språkliga insikter och färdigheter som krävs för att på ett tillfredsställande sätt självständigt kunna interpretera lätta till medelsvåra grekiska texter, att ge kunskaper om centrala litterära verk, genrer och metrik, samt att ge grundläggande kunskaper om grecistikens verktyg, hjälpvetenskaper och vetenskapliga förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • aktivt behärska klassisk attisk formlära och syntax i enkla och sammansatta satser
 • med hjälpmedel översätta arkaisk och klassisk prosa och poesi
 • identifiera och analysera morfologiska och syntaktiska fenomen i grekiska originaltexter, också inom epik, lyrik och drama
 • uppvisa förtrogenhet med de viktigaste dialektala dragen inom litterär joniska, eoliska och doriska, samt inom det homeriska språket och redogöra för dessa dialekters förekomst inom olika litterära genrer
 • aktivt behärska ca 1200 frekventa ord inom grekisk prosa, epik, lyrik och drama utöver dem som lärts in under tidigare kurser samt uppvisa grundläggande kännedom om de viktigaste principerna för grekisk ordbildning
 • uppvisa grundläggande kännedom om grekisk stilistik, framför allt i form av ordföljd och partikelbruk
 • på svenska adekvat sammanfatta innehållet i grekisk originaltext och på ett grundläggande sätt resonera kring hur detta innehåll presenteras mot bakgrund av textens berättartekniska och retoriska form
 • identifiera vanligt förekommande retoriska troper och figurer samt motiv och teman i grekisk originaltext och resonera kring deras funktion
 • resonera kring ställningstaganden och deras eventuella motivering i olika översättningar av en grekisk originaltext
 • förstå de grundläggande principerna för en textkritisk utgåva och känna till de viktigaste editionsfilologiska begreppen
 • känna till de viktigaste metriska begreppen samt identifiera och analysera daktylisk hexameter, elegiskt distikon, jambisk trimeter samt två lyriska versmått
 • visa grundläggande förtrogenhet med editioner av papyrer och epigrafiskt material
 • på ett grundläggande sätt kritiskt diskutera vetenskaplig text i relation till grekiska texter inom genrerna prosa, epik, lyrik och drama
 • känna till och på ett grundläggande sätt hantera de viktigaste bibliografiska resurserna och textdatabaserna inom ämnet grekiska
 • välja och redogöra för en avgränsad problemställning inom den grekiska filologin samt presentera ett koherent resonemang med inledning och slutsats
 • behärska grunderna i det vetenskapliga skrivandets formalia (akribi, källhänvisningar, bibliografi).

Innehåll

Kursen består av fem delkurser.

Delkurs 1. Grammatik, 6,5 hp

Delkursen består av en systematisk genomgång av den klassiska attiskans syntax, repetition och konsolidering av formläran samt vissa utblickar mot stilistik, ordföljd och diskursanalys. Ytterligare ett antal frekventa glosor övas in parallellt med att de viktigaste principerna för ordbildning studeras. Översättningsövningar till grekiska ingår.

Delkurs 2. Prosa, 6,5 hp

Delkursen består av läsning av ca 35 sidor attisk och ca 15 sidor jonisk prosa, samt någon papyr och någon inskrift under noggrant aktgivande på språkliga företeelser och under analys av innehåll och form. Dessutom läses minst en vetenskaplig artikel på svenska eller engelska samt ca 200 sidor i översättning.

Delkurs 3. Epik och lyrik, 6,5 hp

Av Homeros läses i original ca 1000 vers, av lyriken ca 200 under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och med analys av innehåll och form. Huvuddragen av den grekiska metriken lärs in. Dessutom läses minst en vetenskaplig artikel på svenska eller engelska samt Iliaden och Odysséen i översättning.

Delkurs 4. Det attiska dramat, 6,5 hp

Delkursen består av läsning av ett antikt grekiskt drama under noggrant aktgivande på språkliga företeelser och under analys av innehåll och form. Dramats historiska och funktionella bakgrund, dess struktur och utveckling studeras. Dessutom läses minst en vetenskaplig artikel på svenska eller engelska samt ytterligare minst ett grekiskt drama i översättning.

Delkurs 5. Fördjupningsuppgift, 4 hp

Delkursen består av en introduktion till vetenskapligt skrivande inom grekisk filologi. I en kortare uppsats fördjupar sig studenten i en enklare frågeställning (t.ex. en motiv- eller översättningsstudie) på basis av en eller ett par grekiska originaltexter eller redogör för någon aktuell forskningsfråga inom ämnet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1 har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. skrifligt prov.

På delkurs 2, 3 och 4 sker examination i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter. På delkurs 5 sker examination i form av en uppsats om ca 20 000 tecken (ca 10 sidor), som försvaras vid ett avslutande seminarium samt genom opposition på en annan uppsats.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 23,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Blomqvist, Jerker; Jastrup, Poul Ole Grekisk grammatik : Græsk grammatik

  3. udg.: København: Akademisk Forlag, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schaps, David M. Handbook for classical research

  London: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur meddelas i samband med kursstart.