Kursplan för Global hälsa 2

Global Health 2

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE146
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Global hälsa A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-19
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2020-08-26
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Godkänt betyg från kursmodulen Introduktion till global hälsa, 15 hp (från Global hälsa 1), eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogrammet i global hälsa.

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

 • Beskriva magnitud, prevalens och geografisk fördelning av de viktigaste barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoproblem med fokus på låginkomstpopulationer.
 • Redogöra för utmaningar och möjligheter med flyktingars och migranters hälsa.
 • Kartlägga och utvärdera orsakerna till barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoproblem och dess konsekvenser för folkhälsa och hållbar utveckling.
 • Kritiskt analysera verkningarna av genusrelaterat våld.
 • Kritiskt granska, analysera, syntetisera, presentera och diskutera vetenskaplig litteratur inom barnhälsa, nutrition, migration och sexuella och reproduktiv hälsa.
 • Visa färdighet att analysera och tolka data från forskning med relevans för global hälsa.
 • Kommunicera och diskutera forskningsresultat och slutsatser och den evidens och argument de baserar sig på.
 • Beskriva steg för att genomföra forskningsprojekt som behandlar globala hälsoproblem och bedöma lämpligheten i olika metoder.
 • Tillämpa forskningsmetoder genom att förbereda datainsamling och ha adekvat kunskap för att skriva ett forskningsprotokoll.
 • Förstå och tillämpa forskningsetiska principer.

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Kvinnors och barns hälsa och nutrition (15 hp), Migration och hälsa (5 hp) och Forskningsmetoder II (10 hp).

Kvinnors och barns hälsa och nutrition, 15 hp, innehåller:

 • Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (GSRHR)
 • Definitionen, magnitud och betydelsen av genus-relaterat våld i relation till hälsa
 • Tonårshälsa, STI och HIV/AIDS, familjeplanering och abort
 • Mödra-, nyföddhets- och barnhälsa
 • Globala barnhälsoproblem med särskild fokus på låg- och mellaninkomstländer.
 • Barns tidiga utveckling och synen på barn
 • Kvinnors och barns nutrition i ett livsperspektiv över generationer
 • Nutritionens roll i samhällsutvecklingen och hot från klimatförändringar
Migration och hälsa, 5 hp, innehåller:
 • Aktuella trender inom migration
 • Migration som en social bestämmelsefaktor
 • Det offentliga samtalet runt migration
 • Flykting och migrantanpassade hälsosystem
 • Rättigheter och migration
 • Katastrofhjälp
Forskningsmetoder II, 10 hp, innehåller:
 • Introduktion till fältarbete
 • Färdigheter för att utforma och skriva en forskningsplan
 • Praktisk tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder
 • Fokusgruppintervjuteknik
 • Power och sample uträkning
 • Översikt av registerdata - kodning, innehåll och kvalitet
 • Introduktion till surveys och kvantitativ datainsamling
 • Introduktion och applikation av forskningsetik

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, individuella och gemensamma inlämningsuppgifter samt presentationer. Undervisningen är interaktiv och studenterna uppmanas att deltaga och reflektera över egna erfarenheter inom området. All undervisning samt undervisningsmaterial är på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:
Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.