Kursplan för Myt, mysteriereligioner och mystik

Myth, Mystery Religions, Mysticism

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RE173
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Religionsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-06-22
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: 30 hp
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • visa god förtrogenhet med begreppet "myt" och dess användning såväl i idé- och religionshistorien som i vetenskapliga religionsstudier;
 • kunna översiktligt redogöra för några mysteriereligioner under antiken och deras relation till politiska och samhälleliga kontexter;
 • ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om den judiska mystikens tanketradition och historiska utveckling från tidig rabbinsk tid och framåt;
 • analysera grundtexter i översättning och diskutera skilda tolkningsalternativ.

Innehåll

Kursen behandlar de för religionshistorien centrala begreppen myt, mysteriereligioner och mystik och yttringar av dessa fenomen i historia och nutid. Kursens första del ägnas åt antika och bibliska myter och teoretiska diskussioner kring begreppet "myt". I kursens andra moment behandlas några antika mysteriereligioner (såsom exempelvis pythagoréerna, Dionysoskulten och de eleusinska mysterierna) och deras relation till filosofiska och andra religiösa strömningar under den hellenistiska tiden. Kursens tredje del behandlar religiös mystik inom främst medeltida och senare tiders judendom, med fördjupande seminarier då kortare texter i översättning diskuteras och analyseras gemensamt. I alla tre delmomenten görs utblickar åt större politiska och religionshistoriska kontexter liksom till närliggande religions- och kulturområden.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas genom föreläsningar och obligatoriska seminarier. Om studentantalet är mycket lågt kan de angivna undervisningsformerna komma att ändras till självstudier med viss webbaserad distansundervisning. Seminarierna ersätts då av skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter (5+5 hp) och muntlig redovisning (5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 33, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bornemark, Jonna Kroppslighetens mystik : en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg

  1. uppl.: Stockholm: Volante, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buber, Martin Engström, Monica Människans väg enligt den chassidiska läran

  [Ny utg.]: Ludvika: Dualis, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Louden, Bruce Greek myth and the Bible

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

 • Martin, Luther H. Studies in Hellenistic religions [Elektronisk resurs]

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Persson, Eddie Trollflöjtens mystik : en opera för alkemister, frimurare och kabbalister

  2:a upplagan: Stockholm: Santérus förlag, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rumi, Jalal ad-Din Dahlén, Ashk Vassflöjtens sång

  [Ny utg.]: Lund: Ellerström, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Scholem, Gershom Gerhard Retzlaff, Joachim Den judiska mystiken

  3. uppl.: Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Texter i översättning: ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.

  Teologiska institutionen,

 • Artiklar: ca 50 sidor

  Teologiska institutionen,