Kursplan för Afrikansk historia, kultur och samhälle

African History, Culture and Society

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA115
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-05-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet afrikanistik (eller afrikastudier) och dess teoretiska och metodiska utgångspunkter genom att ge en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

 • uppvisa grundläggande kunskap om Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling.

Innehåll

Kursen ger studenten en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism och självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, filmvisningar och studiebesök. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Afrikanistik A.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Grinker, Roy Richard; Lubkemann, Stephen C.; Steiner, Christopher Burghard Perspectives on Africa : a reader in culture, history, and representation

  2nd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gyasi, Yaa Homegoing

  London: Penguin Books, 2017

  Se bibliotekets söktjänst