Kursplan för Latinsk grammatik

Latin Grammar

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA819
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 120 hp inklusive Latin A, Latin B, Latin C och Latin D. Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid, Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I och Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det klassiska latinets grammatik och grundläggande insikter i språkvetenskaplig teori och metod.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs

 • ha grundläggande kunskap om för den moderna latinska lingvistiken relevanta språkbeskrivningsmodeller
 • ha goda kunskaper i det klassiska latinets grammatik och i hur det klassiska latinet skiljer sig från latinet före och efter den klassiska perioden (ca 90 f.Kr.-ca 14 e.Kr.)
 • kunna översätta en text till korrekt klassiskt latin.

Innehåll

Kursen består av två delar:
a) Grammatik och språkbeskrivning
b) Översättning av svensk text till latin

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand.

Examination

Examination sker i form av ett skriftligt översättningsprov och ett PM i vilket studenten diskuterar hur ett moment i den latinska grammatiken beskrivs i olika grammatikor beroende på olika beskrivningsmodeller.Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Latinsk grammatik (5LA814).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.