Kursplan för Egyptologi D

Egyptology D

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EG580
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Egyptologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-09-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Egyptologi A, Egyptologi B och Egyptologi C

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Nyegyptiska

 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan mellanegyptisk och nyegyptisk grammatik
 • översätta föreskrivna nyegyptiska texter
 • redogöra för textinnehållet i förhållande till det kulturhistoriska sammanhanget

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi

Kandidatuppsats

 • självständigt bearbeta och analysera språkligt, historiskt eller arkeologiskt, källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats
 • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna
 • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal

Innehåll

Moment 1 Nyegyptiska 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det nyegyptiska grammatiska systemet; språket som användes under Nya riket (ca 1550-1080 f.Kr.) i Egypten. Föreskrivna texter förbereds, översätts och analyseras av studenterna inför undervisningen. De lästa texterna representerar alla genrer och typer av texter, t.ex. litterära texter, religiösa inskrifter och privata brev.

Moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande 7,5 hp

I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom antikvetenskaplig forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt tillförlitlighet.

​Moment 3 Kandidatuppsats 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständigt identifierad och avgränsad problemställning, en kritisk bearbetning och diskussion av ett egyptiskt källmaterial samt en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisningen ges på engelska. .

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium av en studentkollega. Examination sker på engelska. Student som så önskar ges möjlighet att skriva kandidatuppsatsen på svenska.

 • På moment 1. Nyegyptiska ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
 • På moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 3. Kandidatuppsats ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

För att få betyget VG på hela kursen måste Kandidatuppsats 15 hp ha VG.

För moment 1 och 2 kan, om särskilda skäl finns, examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

Kursen är identisk med Fornegyptisk kultur och språk, fortsättningskurs D, 30 hp, kurskod 5EG530, och kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nyegyptiska

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • Lindstedt, Inger. Textens hantverk : om retorik och skrivande

  Johanneshov: MTM, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kandidatuppsats