Kursplan för Svenska 4 för blivande ämneslärare i gymnasiet

Swedish 4, Teacher Education Programme, Upper Secondary School

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV208
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Litteraturvetenskap A1N, Utbildningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-06-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-09-10
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Svenska 1, 2 och 3

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Kursen ingår i fjärde terminens ämnesstudier i svenska.

Kursansvarig institution är Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att ytterligare utveckla dels ämnesdidaktisk kunskap och färdighet, dels kunskap om vetenskaplig teori och metod med relevans inom området svenska med didaktisk inriktning. Kursen utvecklar vidare förmågan till självständigt vetenskapligt arbete och till ett vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövningen.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KURSEN

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • ​redovisa överblick över forskning inom området svenska med didaktisk inriktning samt fördjupade kunskaper inom någon del av området
 • redovisa fördjupad kunskap om svenskämnesdidaktiska, språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder, samt kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • redovisa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt och genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant svenskämnesdidaktisk teori och metod
 • visa sådan färdighet som fordras för verksamhet inom gymnasieskolans ämnesundervisning, liksom för forsknings- och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att i forskning och pedagogiskt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

MÅL FÖR RESPEKTIVE DELKURS

L8/N8. Självständigt arbete, 15 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera ett vetenskapligt problem och formulera en väl avgränsad frågeställning med ämnesdidaktisk relevans
 • visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig undersökning med relevans för forskningsområdet och yrkesutövningen
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • författa en vetenskaplig uppsats med tydlig struktur och god språklig form i enlighet med praxis inom ämnesområdet
 • kritiskt värdera och presentera forskning samt ge relevant återkoppling på andras vetenskapliga undersökningar.

L9/N9. Teori och metod i svenska med didaktisk inriktning för blivande ämneslärare i svenska, 7,5 hp

​Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redovisa fördjupad kunskap om aktuella ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska problemställningar, teorier och metoder inom området svenska med didaktisk inriktning
 • identifiera, förklara och formulera vetenskapliga frågor med relevans för forskningsområdet och yrkesutövningen
 • granska och värdera vetenskapliga studier samt utarbeta forskningsöversikter.

L10/N10. Svenskämnets texter i teori och praktik, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redovisa hur bedömning kan stödja elevers språkutveckling
 • redovisa fördjupad kunskap om texter och textteori
 • genomföra fördjupade analyser av elevtexter i förhållande till aktuella kunskapskrav
 • värdera och tillämpa metoder för läs- och skrivundervisning utifrån välgrundade didaktiska val.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

L8/N8. Självständigt arbete, 15 hp (en av inriktningarna för arbetet väljes)

L9/N9. Teori och metod i svenska med didaktisk inriktning för blivande ämneslärare i svenska, 7,5 hp

L10/N10. Svenskämnets texter i teori och praktik, 7,5 hp

​L8. Självständigt arbete i svenskämnets didaktik - inriktning litteratur, 15 hp

I delkursen ingår att planera, genomföra och i en uppsats redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå. Vidare ingår att försvara uppsatsen samt opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering.

N8. Självständigt arbete i svenskämnets didaktik - inriktning språk, 15 hp

I delkursen ingår att planera, genomföra och i en uppsats redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå. Vidare ingår att försvara uppsatsen samt opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering.

L9/N9. Teori och metod i svenska med didaktisk inriktning för blivande ämneslärare i svenska, 7,5 hp

Delkursen behandlar vetenskapliga teorier och metoder med relevans inom området svenska med didaktisk inriktning. Delkursen fördjupar förtrogenheten med forskningsprocess och presentation av forskning, samt vidareutvecklar förmågan att läsa och skriva vetenskaplig text genom läsning av forskningsstudier och utarbetande av forskningsöversikter och vetenskapliga frågeställningar.

L10/N10. Svenskämnets texter i teori och praktik, 7,5 hp

Delkursen utgår från både språk och litteratur och ger fördjupad ämnesdidaktisk kunskap om svenskämnets texter i teori och praktik. I delkursen behandlas didaktiska perspektiv på elevers textproduktion i grundskolans senare år, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt formativ och summativ bedömning av elevers skriftliga och muntliga prestationer. Vidare fördjupar delkursen ämnesdidaktisk kunskap om och i textteori, skrivundervisning, läsning och analys av skönlitteratur och sakprosa, samt boksamtal.

Undervisning

Undervisningen på delkursen Självständigt arbete består av seminarier med övningar samt av handledning och uppsatsventilering. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid. Undervisningen på delkurserna sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar.

Examination

Delkursen Självständigt arbete examineras förutom genom uppsatsen också genom aktivt deltagande i seminarierna samt genomförande av en oppositionsuppgift. För delkursen Självständigt arbete gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet, men även av studentens insatser vid slutventileringarna. Examinationen på övriga delkurser sker i form av aktivt deltagande i seminarier och genom muntliga och skriftliga uppgifter. Obligatoriska moment förekommer.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som inte blivit godkänd i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs L8. Självständigt arbete i svenskämnets didaktik - inriktning litteratur

 • Viklund, Jon Handledning för uppsatsskribenter i litteraturvetenskap

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2015

  Fulltext

  Obligatorisk

Delkurs N8. Självständigt arbete i svenskämnets didaktik - inriktning språk

 • Forsberg, Jenny Tydliga texter : snabba skrivtips och språkråd

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsen, Ann Kristin Dalén, Hans Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Lagerhammar, Ann Att skriva en bra uppsats

  Upplaga 4: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schött, Kristina Studentens skrivhandbok

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Ola Svenska skrivregler

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs L9/N9. Teori och metod i svenska med didaktisk inriktning för blivande ämneslärare i svenska

 • Bell, Judith; Waters, Stephen Nilsson, Björn Introduktion till forskningsmetodik

  5., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bruhn, Jørgen Intermedialitet : Framtidens humanistiska grunddisciplin?

  Ingår i:

  Tidskrift för litteraturvetenskap

  Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988-

  Fulltext

  vol. 1 (2008) s. 22–38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fägrell, Jack Projekt utan lärande? : Gymnasiearbetets legitimeringar enligt gymnasieskolans centrala dokument

  Ingår i:

  Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : bildning, utbildning, fortbildning ; Linköping 22-23 november 2018

  Linköping: SMDI - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallesson, Yvonne Gymnasieskolans textvärldar : Två dagar på ett ekonomiprogram

  Ingår i:

  Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : bildning, utbildning, fortbildning ; Linköping 22-23 november 2018

  Linköping: SMDI - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallesson, Yvonne; Nord, Andreas; Westman, Maria Rörelser mellan konkretion och abstraktion i diskursivt skrivande : Semantiska vågor i elevtexter från två nationella provuppgifter i svenska

  Ingår i:

  Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld [Elektronisk resurs] : Malmö 18–19 november 2020

  Lund: Media-Tryck, 2022

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, P.; Nordenstam, A. Svenska med didaktisk inriktning : Ett forskningsområde i rörelse

  Ingår i:

  Framtida berättelser [Elektronisk resurs] : Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik

  Vasa: Åbo Akademi, 2016

  (2016) s. 47-62

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lind Palicki, Lena; Karlsson, Susanna Kan dagens elever verkligen inte skilja på de och dem? : En granskning av elevers formvariation

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning. : 36 Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten Uppsala 25–27 oktober 2017

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2019

  vol. 36 (2019) s. 131-142

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schottenius Cullhed, Sigrid; Hedberg, Andreas; Svedjedal, Johan Litteraturvetenskap : II

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Urval om ca 140 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malmberg, Anja Grammatikövningar i läromedel för Svenska 1

  Ingår i:

  Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : bildning, utbildning, fortbildning ; Linköping 22-23 november 2018

  Linköping: SMDI - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, [2020]

  (2020) s. 160-175

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Olle Stämmer den etablerade bilden av gymnasisters fiktionsläsande? : Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

  Ingår i:

  "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt" : interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson

  Möklinta: Gidlund, 2015

  (2015) s. 220–242

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsson, Fredrik Språkhistoriedidaktik på Facebook

  Ingår i:

  Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld [Elektronisk resurs] : Malmö 18–19 november 2020

  Lund: Media-Tryck, 2022

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Kvantiteter i kvalitativt bedömda elevtexter : framtida verktyg för rättvis bedömning?

  Ingår i:

  Acta Didactica Norge

  DOI: 10.5617/adno.6357

  vol. 12 (2018) nr. 4 s. 1–23

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reading during the composition of multi-sentence texts : an eye-movement study Torrance, Mark; Johansson, Roger; Johansson, Victoria; Wengelin, Åsa

  Ingår i:

  Psychological research : an international journal of perception, learning and communication

  Berlin,: Springer, 1974-

  vol. 80 (2016) nr. 5 s. 729-743

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tracing teachers' transformation of knowledge in social media von Bommel, Jorryl; Randahl, Ann-Christin; Liljekvist, Yvonne; Ruthven, Kenneth

  Ingår i:

  Teaching and teacher education : an international journal of research and studies

  Oxford: Pergamon, 1985-

  vol. 97 (2020)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ungdomars skrivpraktiker på fritiden [Elektronisk resurs] Waldmann, Christian; Ranjkesh, Rebecca; Malmström, Amanda; Lindgren, Eva; Levlin, Maria

  Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA), 2022

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-111285

  187-212

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer aktuella vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor

Därutöver läses i samråd med examinator två doktorsavhandlingar, en litteraturdidaktisk och en språkdidaktisk

Delkurs L10/N10. Svenskämnets texter i teori och praktik

 • Andersson, Per-Yngve Världen är alltid större än mina tankar : Diktläsning, litterär förståelse och känslomässig inlevelse utifrån ett skolperspektiv

  Ingår i:

  Litteratur och läsning : litteraturdidaktikens nya möjligheter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  s. 215–238

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedömningsunderlag och kommentar till bedömningsunderlag för nationellt prov i svenska 3

  Skolverket, 2015

  Obligatorisk

 • Ekström, Linda; Appelgren, Alva Läsförståelse och undervisning om lässtrategier [Elektronisk resurs]

  2020

  https://skolforskningspodden.libsyn.com/lsfrstelse-och-undervisning-om-lsstrategier

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Feedback i skrivundervisningen

  [Solna]: Skolforskningsinstitutet, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ivanic, Roz Discourses of writing and learning to write

  Ingår i:

  Language and education : an international journal

  Clevedon: Multilingual Matters, 1987-

  vol. 18 (2004) nr. 3 s. 220-245

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Martinsson, Bengt-Göran Litteratur i skola och samhälle

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kapitel 7

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordenfors, Mikael Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

  Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström Höög, Catharina Mot ökad diskursivitet? : Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pecorari, Diane; Shaw, Philipp Types of student intertextuality and faculty attitudes

  Ingår i:

  Journal of second language writing [Elektronisk resurs]

  Norwood, N.J.: Ablex Pub. Corp., 1992-

  vol. 21 (2012) s. 149–164

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roe, Astrid Önnerfält, Birgitta Läsdidaktik : efter den första läsinlärningen

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tengberg, Michael Samtalets möjligheter : om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

  Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2011

  Kapitel 4. Symposion.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare texter om ca 200 sidor i urval av lärare tillkommer.

Versioner av litteraturlistan