Kursplan för Vetenskaplig metod

Scientific Method

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR075
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Radiografi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-10-20
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Röntgensjuksköterskeexamen 180 hp eller kandidatexamen 180 hp i radiografi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- Reflektera över forskningsetiska ställningstaganden.

- Genomföra litteraturgranskning och kritiskt granska källor.

- Presentera vetenskap muntligt och skriftligt.

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- Redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp.

- Redogöra för forskningsprocessens olika steg och statistiska metoder.

- Redogöra för kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Värderingsförmåga och förhållningsssätt

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- Reflektera kring betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt

- Värdera och argumentera för val av forskningsdesign och metod inom radiografi.

- Värdera och analysera relevanta vetenskapliga frågeställningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

- Forskningsetik

- Vetenskapsteroretiska begrepp

- Forskningsdesign

- Kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder

- Litteratursökning

- Statistik

- Vetenskaplig rapportering och kritisk granskning

- Presentationsteknik

Undervisning

Arbetsformer:

- Föreläsningar

- Basgruppsarbete

- Litteraturstudier

- Seminarier

Obligatoriska moment:

- Seminarier

- Studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

- Tentamen

Examination

För godkänd kurs krävs:

- Examinationen sker kontinuerligt under kursen genom skriftliga och muntliga redovisningar, motsvarande totalt 2.5hp vardera.

- Skriftlig individuell tentamen, 2.5hp.

Övriga föreskrifter

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetes samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.