Kursplan för Examensarbete för masterexamen i radiografi

Master's Degree Project in Radiography

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR500
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Radiografi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-10-20
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Röntgensjuksköterskeexamen 180 hp eller kandidatexamen 180 hp med radiografi som huvudområde. Vetenskaplig metod 7,5 hp på avancerad nivå samt ytterligare minst 7,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå.

Mål

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna:

- Analysera och värdera det vetenskapliga kunskapsläget inom huvudområdet samt identifiera kunskapsluckor.

- Planera och formulera sökfrågor, genomföra sökstrategier baserade på god begreppsanalys inom huvudområdet och därefter välja lämpliga informationsresurser.

- Kritiskt granska, analysera och värdera nationella och internationella forskningsresultat samt presentera och diskutera vetenskapliga studier inom huvudområdet.

- Formulera och diskutera för en problemställning och design med relevans för huvudområdet.

- Planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom givna tidsramar.

- Rapportera det självständiga arbetet i form av ett manuskript utformat utifrån riktlinjer i vald vetenskaplig tidskrift samt en vetenskaplig ramberättelse.

- Analysera, värdera och argumentera resultatet ur såväl forskningsetiskt som etiskt och samhälleligt perspektiv.

- Försvara examensarbetet och kritiskt granska eget och andras självständiga arbetens relevans inom radiografi samt identifiera behov av ytterligare kunskap.

- Muntligt redogöra för arbetets innehåll och genomförande med vetenskaplig terminologi.

Innehåll

- Utarbetande av projektplan

- Problemavgränsning

- Metodval

- Datainsamling

- Dataanalys

- Forskningsetiska överväganden

- Muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet

- Opponering på ett annat examensarbete

Undervisning

- Examensarbetet genomförs som ett enskilt självständigt arbete med handledningsstöd.

- Litteraturstudier och seminarier.

Examination

Skriftligt examensarbete med relevans inom huvudområdet som presenteras och försvaras muntligt samt opposition av en annan students examensarbete.

Övriga föreskrifter

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan tex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.