Kursplan för Samtalsanalys

Conversation Analysis

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS224
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-08-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-09-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  30 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår dessutom som valbar delkurs i Svenska språket/nordiska språk C eller i Svenska som andraspråk C samt i Språkvetarprogrammet.

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs:

 • kunna uppvisa kunskap om samtalsanalytisk terminologi och transkriptionskonventioner samt identifiera samtalsanalytiska fenomen i transkriberade exempel
 • kunna tillämpa samtalsanalytisk metod på svenskspråkiga samtal
 • kunna utvärdera för-och nackdelar med att tillämpa samtalsanalys för att fördjupa förståelsen av sociala och språkliga fenomen
 • kunna uppvisa grundläggande kunskap om forskningsetiska frågor med särskild relevans för samtalsanalytiska studier
 • kunna tillgängliggöra grundläggande samtalsanalytiska synsätt för en allmän icke vetenskaplig publik

Innehåll

Kursen är inriktad på den tradition inom samtalsanalysen som vanligen omnämns CA (Conversation Analysis). Kursen behandlar samtalsanalysens historik och vetenskapliga grunder, dess centrala teoretiska perspektiv och metodologi.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt datasessioner. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter kopplade till kursens olika teman samt obligatoriskt deltagande i datasessioner. Obligatorisk närvaro.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sidnell, Jack Conversation analysis : an introduction

  Chichester: Wiley-Blackwell, 2010

  Finns också som e-book.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk