Kursplan för Fornisländska texter

Old Icelandic Texts

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-04-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-09-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Nordiska språk A 30 hp och Nordiska språk 30 hp eller 60 hp språkvetenskapligt ämne inklusive kursen Fornisländska 7,5 hp eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den kan läsas som valbar delkurs inom Svenska språket/Nordiska språk C.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade fornvästnordiska texter, både prosa och poesi
 • arbeta självständigt med aktuellla fornvästnordiska ordböcker, inklusive etymologiska
 • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet
 • läsa och förstå språkhistoriska studier rörande fornisländska
 • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst släktsagan, eddadiktningen och skaldediktningen (metrik, litteraturhistoria och mytologi). Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har möjlighet att efter hänvändelse till prefekten byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

Omkring 25 normalsidor ur Njáls saga (kap. 1-37) eller Laxdæla saga (kap. 1-35) enligt utgåva som meddelas av examinator. Två eddadikter, t.ex. Völuspá och Vafþrúðnismál, samt en skaldedikt, t.ex. Hákonarmál, enligt utgåva som meddelas av examinator. Återstoden av eddadikterna i följande översättning: Collinder, Björn, Den poetiska Eddan. Stockholm: Forum, 1972.

Läroböcker

 • Haugen, Einar First grammatical treatise : the earliest Germanic phonology : an edition, translation and commentary

  2., rev. ed.: London: Longman, 1972

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallberg, Peter Den fornisländska poesien

  Stockholm: Svenska bokförlaget (Bonnier), 1962

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  2. uppl.: Stockholm: Läromedelsförl., 1964

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Iversen, Ragnvald; Halvorsen, E.F. Norrøn grammatikk

  7. utg.: Oslo: Aschehoug, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lönnroth, Lars Skaldemjödet i berget : essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden

  Stockholm: Atlantis, 1996

  S. 9-34.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ström, Folke Nordisk hedendom : tro och sed i förkristen tid

  3. uppl.: Göteborg: Esselte studium (Akademiförl.), 1985

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wessén, Elias De nordiska språken

  11. uppl. (Nytryck 1992): Stockholm: AWE/Geber, 1979

  S. 5-52.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Alexander Jóhannesson, Isländisches etymologisches Wörterbuch

  Bern: Francke Verlag, 1956

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cleasby, Richard Vigfusson, Gudbrand; Craigie, William A. An Icelandic-English dictionary

  2. ed.: Oxford: Clarendon P, 1957

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo, c 1972-1973: 1972-1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn.; Simensen, Erik. Norrøn ordbok

  5. utg. av Gammalnorsk ordbok ved Hægstad og Torp: Oslo: Det Norske Samlaget, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sveinbjörn Egilsson, Finnur Jónsson, Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis

  2. udg.: København: Atlas bogtryk, 1966

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vries, Jan de Altnordisches etymologisches Wörterbuch

  3. Aufl.: Leiden: Brill, 1977

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók

  Reykjavík: Ordhabók Háskólans, 1989

  Se bibliotekets söktjänst