Kursplan för Samtalsanalys (avancerad nivå)

Conversation Analysis (Master's Level)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS225
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-08-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-09-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i ett ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs:

 • kunna uppvisa kunskap om samtalsanalytisk terminologi och transkriptionskonventioner samt identifiera samtalsanalytiska fenomen i transkriberade exempel
 • kunna uppvisa fördjupad kunskap om aktuell forskning kring olika samtalsanalytiska teman såsom exempelvis turtagning, preferensorganisation och berättande
 • kunna uppvisa kunskap om grundläggande aspekter av etiklagstiftningen för forskning som behandlar känsliga personuppgifter
 • kunna genomföra och presentera analys av avgränsade fenomen i svenskspråkig empiri med förankring i relevanta delar av de forskningsresultat som presenteras på kursen
 • kunna värdera samtalsanalysens möjligheter och begränsningar i förhållande till andra angränsande teoritraditioner.

Innehåll

Kursen är inriktad på den tradition inom samtalsanalysen som omnämns Conversation Analysis (CA). Kursen behandlar samtalsanalysens historik och vetenskapliga grunder, dess centrala teoretiska perspektiv och metodologi. I kursen ingår övningar som omfattar hela forskningprocessen från urval av empiri, förhandling om tillträde, inspelning och transkription till analys av sociala praktiker och handlingar.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt datasessioner.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter kopplade till kursens olika teman samt obligatoriskt deltagande i datasessioner. Obligatorisk närvaro i samtliga schemlagda lektionpass med löpande examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättett och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sidnell, Jack Conversation analysis : an introduction

  Chichester: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sidnell, Jack; Stivers, Tanya The handbook of conversation analysis

  Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013

  Läses enligt lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ett antal artiklar omfattande max 100 sidor tillkommer.