Kursplan för Kriminalteknisk kemi

Forensic Chemistry

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB155
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2021-02-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 30 hp kemi/biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Medicinska fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa kemin som ligger till grund för olika metoder att visualisera fynd som kan säkras på brottsplats (såsom fingeravtryck, färg- och kemikalierester)
 • redovisa kemin som ligger till grund för olika metoder att identifiera kemiska ämnen som kan användas i brottslig verksamhet (såsom explosiv- och brandfarliga ämnen) samt kunna använda dessa analytiska tekniker
 • redovisa principer för de instrumentella analytisk tekniker som presenteras under kursen
 • använda spektroskopiska tekniker för att undersöka objekt som kan utgöra del av bevismaterial (såsom dokument, kulor, verktyg mm)
 • använda statistiska och multivariata metoder och utvärdera analytiska tekniker för att kunna särskilja komplexa kemiska spår som kan insamlas från brottsplatser
 • kritiskt analysera resultat erhållna med olika metoder med avseende på selektivitet, specificitet och känslighet

Innehåll

Metoder för analys av prover tagna vid bränder för att hitta brandorsak. Metoder för att särskilja olika explosiva ämnen och sprängämnen demonstreras. Visualiseringstekniker såsom spektroskopi (för tex fingeravtryck och dokument) illustreras. Metoder för att koppla material insamlade på brottsplatser till användningsområde, tillverkare och ursprung tas upp. Multivariat databehandling kommer diskuteras.

Undervisning

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök. I kursen ingår även ett större litteraturprojekt.

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen, 9 hp. För godkännande krävs även godkänd laboratoriekurs och godkänt projekt presenterat muntligt och skriftligt. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 6 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jackson, Andrew R. W.; Jackson, Julie M. Forensic science

  Fourth edition.: Harlow: Pearson Education Limited, 2017.

  Använd alltid senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk