Kursplan för Folkhälsovetenskap i tiden

Current Trends in Public Health

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV318
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-09-16
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

Förstå och redogöra för:

 • centrala folkhälsoområden och urskilja determinanter för hälsa i befolkningen
 • olika nivåer i folkhälsoarbete
 • olika metoder och strategier i folkhälsoarbete för att minska ojämlikhet i hälsa
 • hur sambandet mellan samhällsutveckling och folksjukdomar ser ut

Visa färdighet och förmåga att:

 • tillämpa och analysera folkhälsopolitiska mål
 • självständigt identifiera målgrupper för folkhälsoarbete
 • identifiera olika aktörers roll i folkhälsoarbete
 • tillämpa forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskap

Innehåll

 • Nationellt, internationellt och historiskt folkhälsoarbete
 • Begrepp inom folkhälsovetenskap
 • Folkhälsopolitiska mål
 • Hälsans bestämningsfaktorer
 • Olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och samhällsnivå
 • Målgrupper för folkhälsoarbete, jämlik hälsa och förändringar i samhällsutveckling belyses.
 • Olika aktörers roll i folkhälsoarbete
 • Strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap
 • Forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskapen

Undervisning

Föreläsningar, workshops och seminarier. Vissa undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier samt godkända resultat på skriftliga och muntliga examinationer. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Huvudlitteratur

Resurslitteratur

 • Marmot, Michael Grip, Göran Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kananen, J; Bergenheim, S; Wessel, M Science, politics and public health The North Karelia Project 1972–1997

  E-bok access via Uppsala universitets bibliotek (kapitlet finns på kurssidan i Studentportalen), 2018

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Healthy ageing : a challenge for Europe

  Stockholm: National Institute of Public Health, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer. Dessa kommer finnas tillgängliga via webben.