Kursplan för Reaktorfysik med Python

Computational Reactor Physics with Python

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA456
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp fysik och 5 hp programmering. Kärnfysik eller Modern fysik rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • inom området reaktorfysik och kärnfysik lösa relevanta problem med hjälp av Python och skriftligt redovisa dessa lösningar i form av väl kommenterad kod och rapporter,
 • simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa kärntekniska system i beräkningsmiljö samt motivera de antaganden och val som gjorts,
 • förklara kärn- och reaktorfysikaliska förlopp av relevans för reaktorapplikationer.

Innehåll

Reaktorrelevant kärnfysik: radioaktivt sönderfall, neutrontvärsnitt, neutroninducerade kärnreaktioner, kinematik, reaktionshastighet,fission, transmutation, neutronspektrum

Reaktorfysik: neutroncykeln, fyrfaktorformeln, kriticitet, reaktivitet, reaktordesign, reaktordynamik inklusive reaktivitetsåterkoppling, kinetik, prompta och fördröjda neutroner, moderering, transienta förlopp, bridning, neutrontransport, neutrondiffusion, reaktorgifter, utbränning

Numerisk beräkningsmiljö: Python, Jupyter Notebook och Monte Carlo koder (t.ex. OpenMC).

Undervisning

Föreläsningar, handledning av inlämningsuppgifter kopplade till datorlaborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter. Muntligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.