Kursplan för Vindkraft - planering

Wind Power Planning

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV196
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och reflektera över fysisk planering och policy för vindkraftsetablering
 • analysera det fysiska planeringsarbetet för vindkraft
 • identifiera och reflektera över vindkraftens miljöpåverkan
 • redogöra för hur man tar hänsyn till opinion och skapar dialog kring vindkraftsetableringar
 • beskriva och reflektera över tillståndsprocessen för ett vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen behandlar ämnen som energipolitik, ekonomiska styrmedel, fysisk planering och tillståndsprocessen för vindkraft. Här ingår planeringsstrategier och planeringsmetoder, konsekvenser på miljö och landskap, opinion och acceptans. Vidare ska förvärvade kunskaper tillämpas genom att studenten gör en analys av fysisk planering för vindkraft.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (6 hp) och en skriftlig projektuppgift (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV058, 1GV117 eller 1GV175 Vindkraft - planering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 200-300 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.