Kursplan för En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner

A Sustainable Future - Theory and Transdisciplinary Visions

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV199
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Tillhör biområdet Hållbar utveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och förklara framväxt, olika dimensioner och tolkningar av konceptet hållbar utveckling;
 • redogöra för traditioner och metoder inom interdisciplinär- och transdisciplinär forskning;
 • beskriva och kommunicera människans beroende av naturen;
 • redogöra för och förklara komplexiteten av förhållandet mellan människa, samhälle, saker och ting samt vår naturliga miljö;
 • kritiskt redogöra för nutida miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor inom hållbar utveckling;
 • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till maktrelationer, etiska dilemman och konflikter som kan uppstå inom hållbarhetsarbete.

Innehåll

Under kursen utforskas vad hållbarhet är och hur människan kan närma sig en hållbar livsstil i dagens komplexa värld. Hållbarhetsutmaningar håller sig inte inom disciplinära kategorier och har inga enkla lösningar. Därför ges en introduktion till verkliga, komplexa hållbarhetsutmaningar, baserat på litteratur hämtad från naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, tvärvetenskaplig teori och insikter från hållbarhetsutmaningar runt om i världen. Kursen utforskar hur människans sociala, kulturella och ekonomiska system kan samverka inom ekologiska system. Grunden för denna kurs är att utforska olika vägar för att nå en framtid som präglas av hållbarhet genom exempelvis naturbaserade lösningar, regenerativa alternativ till ekonomisk tillväxt, social rättvisa rörelser, historisk ekologi och omsorgsetik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursion, övningar, workshops, seminarier samt projektarbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer, både individuellt och i grupp (8 hp), och aktivt deltagande i övningar, workshops och seminarier (7 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hedenus, Fredrik; Persson, U. Martin; Sprei, Frances Sustainable development : nuances and perspectives

  First edition: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk