Kursplan för Floristik och faunistik

Field Botany and Faunal Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG607
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-01-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 2 eller Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och namnge vanliga kärlväxter, mossor och lavar i svensk natur
 • identifiera och beskriva vanliga ryggradsdjur, insekter och andra ryggradslösa djur
 • använda väsentliga termer för att beskriva dessa organismer
 • använda bestämningslitteratur
 • använda och motivera olika metoder för insamling och konservering av kärlväxter, mossor, lavar och djur, samt insamling av data om dessa

Innehåll

Kursen behandlar svensk flora och fauna. Den innehåller lika delar floristik och faunistik med fokus på identifiering och inlärning av utvalda arter och grupper av landväxter och djur, samt användning av bestämningslitteratur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, olika växt- och djurgruppers levnadssätt samt insamlingsmetodik.

Undervisning

Kursen ges som nätburen distansundervisning, varvid exkursioner och fältinslag utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Dessutom ingår ett mindre antal vägledande föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom bestämningsprov i såväl floristik (4 hp) som faunistik (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Floror till kursen

Den flora vi ska öva oss att jobba i heter " Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer" av Thorgny Krok, Sigfrid Almquist, Lena Jonsell, Bengt Jonsell. Som hjälp behöver man en bildflora. Där rekommenderas någon av Mossberg & Stenberg alt. Stenberg & Mossberg: Nordens flora Den nya nordiska floran Den nordiska floran De är olika utgåvor av i stort sett samma flora. Nyaste floran överst.

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Upplaga 28 eller 29 går bra. Och det är också bra att ha en bildflora att jobba med tillsammans med "Kroken". T.ex. Nordens flora eller någon äldre version av Mossberg & Stenberg.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mossberg, Bo; Stenberg, Lennart Karlsson, Thomas Nordens flora

  [Stockholm]: Bonnier Fakta, [2018]

  Alternativ till denna är de tidigare utgåvorna Den nordiska floran Den nya nordiska floran

  Se bibliotekets söktjänst

Faunistikdelen - förslag på litteratur

I listan nedan finner ni ett flertal böcker som ni eventuellt kan hitta på antikvariat eller i begagnat skick på webben. Ni behöver inte alla dessa, men det är bra att ha någon av dem. Vi använder också under kursens gång Internetresurser och egna kompendier som ni kommer att få tillgång till senast vid kursstart.

 • Vad jag finner i skogen Scharff, Nikolaj; Anthon, Henning Elmquist, Håkan; Elmquist, Kicki

  Stockholm: Prisma, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Våra insekter Bygebjerg, Rune Elmquist, Håkan; Elmquist, Kicki Sangild, Sidsel

  Stockholm: Prisma, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chinery, Michael Coulianos, Carl-Cedric Insekter i Europa : [en fälthandbok]

  Stockholm: Bonnier, 1988

  Täcker in flest arter

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bellmann, Heiko; Sandhall, Åke Douwes, Per Insekter : en fälthandbok

  Stockholm: Interpublishing, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gärdenfors, Ulf Svensk småkrypsfauna : en bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst