Kursplan för Fotokemi

Photochemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB753
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Något av följande krävs: (1) 120 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Genomgången Spektroskopi, 10 hp. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, rekommenderas; (2) 120 hp med 75 hp fysik eller kemi samt genomgångna kurser om 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara fotokemiska och fotofysiska processer och mekanismer med lämpliga teoretiska modeller och tillämpa etablerade experimentella metoder för undersökning av dessa processer.
 • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring
 • tillämpa kunskap om fotokemiska och fotofysiska processer och exciterade tillstånds reaktivitet för att förklara applikationer inom fotokemisk energiomvandling och andra utvalda frågeställningar

Innehåll

Exciterade tillstånd, radiativ och icke-radiativ deaktivering, potentialenergiytor, reaktionsdynamik, elektron- och energiöverföring, pericycliska reaktioner.

Utvalda tillämpningar inom t.ex.: solceller, fotokatalys och artificiell fotosyntes, naturlig fotosyntes och andra biologiska fotoprocesser, atmosfärskemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Balzani, Vincenzo; Ceroni, Paola; Juris, Alberto Photochemistry and photophysics : Concepts, Research, Applications

  Weinheim: Wiley-VCH, 2014

  Se bibliotekets söktjänst