Kursplan för Introduktion till computational social science

Introduction to Computational Social Science

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Utvecklingsstudier G1N, Sociologi G1N, Statskunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och tillämpa olika beräkningsmodeller, inklusive agentbaserade modeller, analys av sociala nätverk och datorbaserad textanalys, för att studera sociala fenomen och system;
 • använda dessa modeller med lämpliga programverktyg;
 • utvärdera och jämföra lämpligheten hos olika modeller för att behandla samhällsvetenskapliga problem;
 • göra bedömningar med avseende på relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter vid tillämpningen av computational social science.

Innehåll

Kursen introducerar beräkningsmetoder för att modellera mänskligt beteende och sociala fenomen. Grundläggande begrepp inom computational social science behandlas, såsom observationsstudier (vilka typer av data som finns, möjliga källor till snedvridning och hur man använder data för modellering), grundläggande begrepp och tekniker för att köra experiment (fråga kontra observation, naturliga experiment, simuleringar, validitet och generalisering) och diskutera viktiga frågor såsom etiska överväganden.

Kursen har både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, där studenterna lär sig grundläggande principer och också hur man tillämpar dem i praktiken inom tre huvudområden:

 • analys av sociala nätverk,
 • textanalys,
 • agentbaserad modellering och simulering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter (4 hp), aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier (1,5 hp) och projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.