Kursplan för Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet

Management Systems, Life Cycle Analysis and Sustainability

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG292
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Projekt och ledarskap samt Samhällsförändring, ledarskap och deltagande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara FN:s hållbarhetsmål och svenska miljömål,
 • beskriva förhållningssätt för ökad hållbarhet genom miljöledningssystemen International Standards Organization (ISO) 14001 och Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) och definiera deras likheter och skillnader,
 • beskriva förhållningssätt för ökad hållbarhet vid arbete med energiomställning med stöd av ledningssystemet ISO 50001 (energiledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem),
 • förklara CSR (corporate social responsibility, ISO 26000) och korruption (ledningssystem mot mutor, ISO 37001),
 • förklara begreppet med integrerade ledningssystem samt dess för- och nackdelar,
 • förklara användningen av Global Reporting Initiative (GRI) för hållbarhetsrapportering,
 • beskriva olika typer av miljöpåverkan för produkter,
 • genomföra en förenklad livscykelanalys (LCA).

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s hållbarhetsmål och svenska miljömål. Ledningssystemens koppling till hållbar utveckling. Styrning och ledning med utgångspunkt från de krav som finns i ISO 14001, EMAS, och ISO 50001 med dess likheter och skillnader. Hållbarhetsrapportering. Företagens sociala ansvar. Korruption. Produkters miljöpåverkan. Grunder i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar och grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp), muntliga presentationer (1 hp), aktivt deltagande i seminarier (2 hp), övningar (1 hp) samt redovisning av grupparbete (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • CSR and sustainable business Borglund, Tommy; De Geer, Hans; Sweet, Susanne; Frostenson, Magnus; Lerpold, Lin; Nordbrand, Sara; Sjöström, Emma; Windell, Karolina

  First edition: Stockholm: Sanoma utbildning, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eccleston, Charles H.; March, Frederic.; Cohen, Tim Inside energy : developing and managing an ISO 50001 energy management system

  Boca Raton: CRC Press, 2011

  ELLER Kals, ISO 50001...

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kals, Johannes ISO 50001 Energy Management Systems: What Managers Need to Know About Energy and Business Administration

  Business Expert Press, 2015

  ELLER Eccleston, et al., Inside Energy...

  Obligatorisk

 • Jensen, Frede Integrated Management System: Combining other standards with ISO 9001

  lulu.com, 2016

  Obligatorisk

 • EMAS – Eco-Management and Audit Scheme – “User’s guide”

 • ISO 14 001

 • ISO 26 001

 • ISO 37 001

 • ISO 50 001

Ytterligare litteratur omfattande ca 300 sidor tillkommer.