Kursplan för Intelligenta interaktiva system

Intelligent Interactive Systems

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD039
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Bildanalys och maskininlärning A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 15 hp matematik och 60 hp datavetenskap/systemvetenskap, varav minst 20 hp programmering/algoritmer/datastrukturer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • välja lämpliga beräkningstekniker och maskininlärningsmetoder och skriva program som använder dessa för automatisk detektering av mänskliga beteenden och tillstånd
 • välja lämpliga konstruktionsmetoder för att skapa sociala perceptionsförmågor som att känna igen människor, beteenden och högre ordningars sociala tillstånd och variabler (t.ex. känslor) baserat på beteendekännetecken
 • beskriva grundläggande principer för socialt adaptivt beteende i robotar och förkroppsligade interaktiva system
 • tillämpa grundläggande principer för design och utvärdering av interaktionen mellan människa och maskin
 • utvärdera den påverkan som känslotolkning, beteendeigenkänning och liknande teknologier kan ha på etiska värden såsom integritet och autonomi samt föreslå strategier för att uppfylla värden som är viktiga för användare och samhälle, inklusive minimering av negativa konsekvenser

Innehåll

Intelligenta maskiner (till exempel robotar, virtuella agenter, användargränssnitt och smarta telefoner) används alltmer för att stödja människor i vardagliga sysslor. Detta kräver att dessa maskiner ska kunna samverka på ett säkert och socialt sätt med människor i utmanande och komplexa naturliga miljöer och även anpassa sig till människor på ett intelligent sätt. Kursen ger en översikt över beräkningstekniker för intelligenta, förkroppsligade interaktiva system, inklusive strategier för perception (till exempel syn men även andra former av perception), inlärning och interaktionsförmåga. ​

Innehållet inkluderar igenkänning och spårning av ansikten, ansiktsdrag, ansiktsuttryck och gester, automatisk analys av multimodalt beteende, automatisk slutledning av känslotillstånd och sociala signaler, kritikerledd inlärning för adaptiva maskiner, förkroppsligande av maskiner och beteendegenerering, kontroll och planering, människa-agent- och människa-robotinteraktion, etik i intelligenta interaktiva system.

Undervisning

Föreläsningar och handledning.

Examination

Skriftliga uppgifter (2,5 hp), muntlig och skriftlig presentation av projekt (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.