Kursplan för Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta

Pain and Pain Management: A Multiprofessional Approach

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR289
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-12-13
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2020-11-24
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast-, arbetsterapeut-, psykolog-, tandläkar-, socionom- eller apotekarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs för vårdpersonal och läkare verksamma i smärtteam, primärvård, företagshälsovård, på ortopedklinik samt beroendeklinik. Kursen uppfyller även delar av delmål 4-8, 10 och 14 inom specialistutbildningen i algologi. Delar av delmål 1-5, 9-11, 17, 19 och 20 inom specialistutbildningen i rehabiliteringsmedicin. Delar av delmål 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 19 och 20 inom specialistutbildningen i allmänmedicin.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

​Förstå och redogöra för

​- smärtans epidemiologi

- skillnaden mellan akut och långvarig smärta

- principer för multimodal rehabilitering och teambaserat arbetssätt

​- andra behandlingsalternativ inom området långvarig smärta

​- smärtanalysen, identifiera olika smärttyper och tillämpa metoder som för fram till smärtdiagnos

- psykologiska smärthanteringsstrategier

- utlösande och vidmakthållandefaktorer vid långvarig smärta

​- vad ett professionellt förhållningssätt innebär, utifrån sin egen profession

- hur man fortlöpande utvecklar sin kompetens

Översiktligt beskriva

- smärtfysiologi

- farmakologi inom området smärtlindring

- samsjuklighet med psykiatriska sjukdomar och föreslå behandling

- samsjuklighet med beroendesjukdomar och föreslå behandling

- panoramat av huvudvärkssjukdomen

- neuropsykiatrins påverkan på smärtsjukdomen

- smärtans påverkan på sexologin

Innehåll

Smärtfysiologi

Smärtanalys

Psykologiska aspekter på långvarig smärta

​Affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt PTSD kopplat till smärtproblematik

​Våldets betydelse för sjukdomsutveckling

​Neuropsykiatri

​Farmakologisk behandling av komplicerad smärtproblematik

Konsekvenser av opioidbehandling vid långvarig smärta

Fysikalisk behandling och afferent stimulering vid långvarig smärta

Teamarbete

Smärtrehabilitering

Bemötande och motivationsarbete

​Smärta i ett existentiellt perspektiv

Sexologi

Litteratursökning via dator

Palliativ medicin

​Huvudvärk

Orofacial smärta

Sömn

Undervisning

Föreläsningar

Problemlösning i grupp

Litteraturstudier

Muntlig och skriftlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande på föreläsningar och seminarier (5 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter och presentationer (10 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examiniationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rhodin, Annica Smärta i klinisk praxis

  2 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kosek, Eva; Lampa, Jon; Nisell, Ralph Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Werner, Mads; Leden, Ido Smärta och smärtbehandling

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rehabilitering vid långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt : partiell uppdatering och fördjupning av SBU-rapport nr 177/1+2

  Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Metoder för behandling av långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt. V. 1

  Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Metoder för behandling av långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt. V. 2

  Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Linton, Steven James Att förstå patienter med smärta

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Main, Chris J.; Sullivan, Michael J. L.; Watson, Paul J. Pain management : practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and occupational settings

  2. ed.: Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • SBU:s ”Vår metod”

  Institutionen för kirurgiska vetenskaper,

  SBU:s Vår metod

 • FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Dohrn, Ing-Mari; Jansson, Eva; Börjesson, Mats; Hagströmer, Maria

  [4., rev. uppl.]: Stockholm: Läkartidningen förlag AB, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst