Kursplan för Verkligheten 2.0: filosofi och virtuell verklighet

Reality 2.0: Philosophy and Virtual Reality

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • ha kunskap om hur man bäst formulerar och utvärderar filosofiska argument
 • ha kunskap om hur man kritiserar och självständigt tar ställning till filosofiska teser och argument
 • ha kunskap om den samtida diskussionen om virtuell verklighet
 • ha kunskap om hur frågor rörade virtuell verklighet samspelar med klassiska filosofiska frågeställningar inom medvetandefilosofi, religionsfilosofi, kunskapsteori, metafysik, samt frågor om vad som utgör ett meningsfullt liv.

Innehåll

Kursens fokus är filosofen David Chalmers arbete om olika filosofiska frågeställningar som aktualiseras av virtual reality. En del frågor handlar om kunskap: hur vet du att du inte befinner dig i en virtuell verklighet just nu? Andra handlar om världen: vi tänker oss naturligt den virtuella verkligheten som en andra klassens verklighet, som inte är lika verklig som den riktiga verkligheten. Men stämmer detta? Och vad betyder det ens? Andra frågor som tas upp handlar om medvetandet, om gudstro och om vad som utgör ett meningsfullt liv. Frågorna diskuteras utifrån exempel från populärkulturen samt exempel från filosofins historia, inklusive icke-västerländsk filosofi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningar under kursens gång samt genom salstentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur som måste införskaffas av studenten själv meddelas senast fem veckor före kursstart här eller i Studium.