Kursplan för Epistemiska dygder och laster

Virtues and Vices of Inquiry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT144
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges till både C-studenter och studenter på avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för C-studenter.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • ha en överblick över hur begreppen dygd och last används inom kunskapsteorin
 • kunna skilja på intellektuella och moraliska dygder (och laster)
 • känna till i vilka centrala texter dessa begrepp först dyker upp i klassisk antik filosofi
 • kunna diskutera flera enskilda dygder och laster som är relevanta för intellektuella undersökningar, kunskapsförvärv och kommunikation.

Innehåll

Kunskap är sällan något som vi rätt och slätt besitter. Syftet med många av våra intellektuella ansträngningar är att förvärva kunskap, till exempel genom att undersöka en frågeställning med målet att fastställa svar. Sådana undersökningar kan genomföras bra eller dåligt -- det finns normer för hur undersökningar ska genomföras. Men vilka är dessa normer? Vidare är vissa människor bra på att undersöka och andra inte, vissa är öppensinnade och intellektuellt ödmjuka, andra arroganta och dogmatiska. Vilka är dessa karaktärsdrag mer exakt och hur kan de befrämjas eller motverkas? Kursen startar från antikens insikt -- från Platon och Aristoteles -- om att vissa av dygderna främst är intellektuella, och därmed av betydelse när vi förvärvar kunskap och undersöker en frågeställning. Vi kommer sedan att gå vidare till samtida teorier om dygder som befrämjar och laster som förhindrar vårt förvärv av kunskap.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Seminarierna är interaktiva och studenterna förväntas delta och bidra vid mötena. Kursen ges på engelska.

Examination

En längre uppsats och en kortare skrivuppgift. En students aktiva och förtjänstfulla deltagande under föreläsningarna och seminarierna kan komma studenten tillgodo då studentens insats på hela kursen examineras.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur som måste införskaffas av studenten själv meddelas senast fem veckor före kursstart här eller i Studium.

Versioner av litteraturlistan