Kursplan för Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska

Longer Persian Translation Project: Literary Fiction

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE005
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-01-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 120 hp inklusive Persiska A, Persiska B, Persiska C och Iranska språk D. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta skönlitterär text från eller till persiska
 • översiktligt redogöra för grundläggande förutsättningar för olika typer av översättning
 • redogöra för olika översättningsteoretiska analysmetoder
 • redogöra för olika aspekter av ett översättningsarbetes teori och praktik
 • tillämpa olika översättningsteoretiska analysmetoder för att beskriva litterär översättning från eller till persiska
 • presentera konkreta lösningar på semantiska och grammatiska översättningsproblem vid översättning till och från persiska
 • redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till persiska
 • beskriva och diskutera översatta verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv
 • diskutera relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.)
 • presentera ett i det närmaste tryckfärdigt manus av en eller flera texter som i original sammanlagt omfattar ca 70 boksidor.

Innehåll

Kursen inleds med ett teoretiskt moment som ger kunskaper i översättningsteori med övningar som fokuserar på översättning mellan svenska/engelska och persiska.

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från persiska, eller till persiska från svenska eller engelska.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker i form av inlämning av ett i det närmaste tryckfärdigt manus, samt seminariepresentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.