Kursplan för Kreativt skrivande för lärare - med fokus på USA

Creative Writing for Teachers, with a Focus on the US

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF065
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 30 hp engelska
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är fristående och riktar sig till lärare i engelska i grundskolan, gymnasieskolan och i vuxenundervisning. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021.

Mål

Kursens syfte är att introducera studenterna i forskningsfältet kreativt skrivande samt att utveckla studentens eget skrivande och didaktiska kompetens i kreativt skrivande. Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

 • analysera begrepp, teorier, metoder och resultat inom forskningsfältet kreativt skrivande,
 • reflektera över sitt eget kreativa skrivande på engelska,
 • analysera och motivera didaktiska val i den egna praktiken,
 • implementera didaktiska metoder för kreativt skrivande i undervisningen
 • förmedla goda rutiner för skrivande till sina elever.

Innehåll

 • Centrala begrepp, teorier, metoder och resultat inom forskningsfältet;
 • kreativt skrivande i USA;
 • kreativt skrivande i ett undervisnings- och inlärningsperspektiv;
 • kursdeltagarnas eget kreativa skrivande;
 • didaktiska metoder, praktiskt arbete och planering av kreativt skrivande.

Undervisning

Kursen är nätbaserad. Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops. Undervisnings- och examinationsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, med examinerande inlämningsarbeten och muntliga presentationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.