Kursplan för Samhällsplanering och energiomställning

Planning and Sustainable Energy Transition

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU108
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-09-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: 60 hp samhällsgeografi.
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • identifiera och analysera aktuella utmaningar av tvärvetenskaplig karaktär kopplat till samhällsplanering och energiomställning
 • föreslå samhällsrelevanta lösningar på ett komplext problem
 • tillämpa vetenskapliga metoder och teorier för att planera, utföra, kommunicera och presentera ett projektarbete i grupp
 • samarbeta i en projektgrupp med olika kompetenser, samt identifiera ytterligare relevanta kompetenser för att genomföra föreslagna lösningar
 • uppvisa färdigheter i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial
 • kommunicera insamlat material i tal och skrift

Innehåll

Kursen består dels av ett tvärvetenskapligt arbete i en studentgrupp med flera involverade kompetenser och dels av en enskild fördjupning. Det tvärvetenskapliga arbetet fokuserar på ett samhällsrelevant fall som berör hållbar planering och energiomställning. Interaktion med aktörer i det omgivande samhället ingår. Under kursens gång fördjupas kunskaper om vetenskapliga metoder och teorier samt utvecklas praktiska färdigheter som tränats under tidigare kurser. Projektplanering, upplägg och arbete i projektgrupp, genomförande av ett projekt inom givna tidsramar, samt presentationsteknik ägnas speciell uppmärksamhet. Efter grupparbetet genomförs en enskild fördjupning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Skriftlig gruppgemensam projektrapport samt individuell loggbok (7 hp), aktivt deltagande i seminarier och muntlig presentation (3 hp), samt skriftlig tentamen (5 hp). De betygsgrader som används för kursen är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). De betygsgrader som används för tentamen är VG, G eller U. För projektarbete, seminarier och muntliga presentationer används G och U som betygsgrader. För VG på hela kursen krävs VG på tentamen. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.