Kursplan för Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000

Histories of Modern Societies: Contextualising Education, c. 1800-2000

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE116
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-12-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår I Masterprogrammet I utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • förstå logiken i att kontextualisera och den teoretiska behandlingen av temporalitet i sociologisk och historisk forskning om utbildning
 • diskutera och jämföra olika teoretiska perspektiv på historien om moderna stater och samhällen under den moderna perioden som används i sociologisk och historisk forskning om utbildning
 • formulera och diskutera ett historiskt sociologiskt forskningsproblem och presentera detta problem och dess historiska och teoretiska kontext på ett koncist och begripligt sätt.

Innehåll

I den här kursen lär du dig vinsterna av att diskutera sociala relationer och strukturer i ett historiskt teoretiskt perspektiv. Fokus ligger på vad utbildningssociologer och utbildningshistoriker kan vinna på att kontextualisera de fält och utbildningssystem som de studerar.

Syftet med kursen är att introducera studenterna till de processer och teoretiska begrepp som är kopplade till historiska och sociologiska perspektiv på den moderna tidens historia. Särskild fokus läggs på framväxten och utvecklingen av kapitalismen, den moderna staten och nationen, samt begreppen makt, social klass och kön.

Undervisning

Kursen består av en rad föreläsningar och seminarier som fokuserar på specifika teman och problem. Seminariediskussionen baseras på en obligatorisk litteraturlista. För att uppnå lärandemålen förutsätts att studenterna intar en aktiv roll i seminariediskussionerna, dels genom förberedelser i form av specifika inlägg och introduktionsuppdrag, dels genom att delta i diskussionerna med konstruktiva inlägg.

Examination

Examinationen baseras dels på inlämningen av kortare skrivuppgifter inför vare seminarium, dels genom författandet och ventileringen av en större avslutande uppgift i form av ett paper. I den ska studenten ställa upp en historieteoretiskt relevant fråga och sätta den i en större historisk kontext.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Anderson, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism

  Revised edition.: London: Verso, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre What makes a social class?

  Ingår i:

  Berkeley journal of sociology

  vol. 32 (1987) s. 1-17

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Esping-Andersen, Gøsta The three worlds of welfare capitalism

  Cambridge: Polity, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scott, Joan W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis

  Ingår i:

  The American historical review

  vol. 91 (1986) nr. 5 s. 1053-1075

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foucault, Michel Discipline and punish : the birth of the prison

  New York: Vintage Books, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harvey, David The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change

  Oxford: Blackwell, 1990

  Kapitel 1-11, 186 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polanyi, Karl The great transformation : the political and economic origins of our time

  2nd Beacon Paperback ed.: Boston, MA: Beacon Press, 2001

  Kapitel 3-21, 220 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scott, James C. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed

  New Haven, Conn.: Yale University Press, cop. 1998

  Kapitel 1-5, 147 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sewell, William Hamilton Logics of History: Social Theory and Social Transformation (Chicago studies in practices of meaning)

  University of Chicago Press, 2005

  Kapitel 1-6, 175 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thompson, Edward Palmer The making of the English working class

  [New edition]: London: Penguin Books, 2013

  Kapitel 16, 100 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk