Kursplan för Utbildningssystemens historia

The History of Educational Systems

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE121
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-10-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för och analysera utbildningssystemens framväxt från 1800-talet och framåt.
 • Förklara hur politiska och sociala konflikter har format olika utbildningssystem.
 • redogöra för och kritiskt värdera olika teorier som använts för att undersöka och diskutera massundervisningens och olika utbildningssystems framväxt.

Innehåll

Kursen behandlar framväxten av olika utbildningssystem från 1800-talet och framåt. Den fokuserar på massundervisningen och de olika teorier som lanserats för att förklara dess uppkomst liksom den senare grundskolan. Kursen behandlar olika förutsättningar som påverkat utbildningssystemens utveckling samt belyser de olika syften och funktioner som utbildningen har haft i skilda politiska system. En viktig del av kursen är därmed förhållandet mellan politiska mål och konflikter samt utbildningens utformning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier

Examination

Examinationen består av aktivt deltagande vid kurstillfällena och muntlig och/eller skriftlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Dessutom tillkommer ca 200 antal sidor enligt lärares anvisning.

 • Beadie, Nancy Education, social Capital and State Formation in Comparative Historical Perspective : Preliminary Investigations

  Ingår i:

  Paedagogica historica : international journal of the history of education ...

  vol. 46 (2010) nr. 1-2 s. 15-32

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Caruso, Marc Within, Between, Above and Beyond : (Pre)positions for a History of the Internationalisationof Educational Practices and Knowledge

  Ingår i:

  Paedagogica historica : international journal of the history of education ...

  vol. 50 (2014) nr. 1-2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Comparative education review : the official organ of the Comparative education society

  42:4 (1998): pp 448-478 Mundy, Karen. "Educational Multilateralism and World (Dis)Order."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Depaepe, Marc The Ten Commandmends of Good Practices in History of Education Research

  Zeitschrift für pädagogische Historiographie, 16(2010)

  pp. 31-49

  Obligatorisk

 • Fuchs, Eckart The Creation of New International Networks in Education : The League of Nations and Educational Organizations in the 1920s

  Ingår i:

  Paedagogica historica : international journal of the history of education ...

  vol. 43 (2007) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Green, Andy Education and State Formation : Europe, East Asia and the USA

  Palgrave Macmillan, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herbst, Jurgen The History of Education : State of the Art at the Turn of the Century in europe and North America

  Ingår i:

  Paedagogica historica : international journal of the history of education ...

  vol. 35 (1999) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • History of education.

  London [etc.]: Taylor & Francis Ltd. [etc.],

  44:4 (2015): pp 415-436 Westberg, Johannes. "Multiplying the Origins of Mass Schooling: An Analysis of the Preconditions Common to Schooling and the School Building Process in Sweden, 1840-1900."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmes, Larry E. The Kremlin and the schoolhouse : reforming education in Soviet Russia, 1917-1931

  Bloomington: Indiana University Press, c1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jarausch, Konrad H. The Old 'New History of Education' : A German Reconsideration

  1986

  in : History of Education Quarterly 26:2 (1986), pp. 225-41.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindert, Peter H. Growing public : social spending and economic growth since the eighteenth century. Vol. 1 The story

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meyer, John W; Ramirez, Francisco O; Nuhoglu, Soysal Yasemin World Expansion of Mass Education, 1870-1980

  Ingår i:

  Sociology of education : a journal of research in socialization and social structure : [a journal of the American Sociological Association]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, Pavla Historiography of compulsory schooling. What is the problem?

  Ingår i:

  History of education : major themes. Vol. 2, Education in its social context

  London: Routledge, 2000

  s. 156-183

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pine, Lisa Education in Nazi Germany

  2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ramsey, Paul J Toiling together for social cohesion : International influences on the development of teacher education in the United States

  Ingår i:

  Paedagogica historica : international journal of the history of education ...

  vol. 50 (2014) nr. 1-2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sanderson, Michael Educational and Economic History: The Good Neighbours

  2007

  in: History of Education 36:4-5 (2007): pp 429-45

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lauwerys, Joseph A. Scandinavian democracy : development of democratic thought and institutions in Denmark, Norway and Sweden

  Copenhagen: 1958

  Arvidson, Stellan: "Education for Democracy", pp 294-315.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sociology of education : a journal of research in socialization and social structure : [a journal of the American Sociological Association]

  62:4 (1989): pp 277-88 Nuhoglu Soysal, Yasemin and David Strang. "Construction of the First Mass Education Systems in Nineteenth-Century Europe."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Telhaug, Alfred Oftedal; Mediås, Odd Asbjorn; Aasen, Petter The Nordic Model in Education: Education as part of the political system in the last 50 years

  Ingår i:

  Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education

  vol. 50:3, s. 245-283, 29 s. (2006)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The journal of economic history.

  70:1 (2010): pp. 1-26 Lindert, Peter and Sun Go. "The Uneven Rise of American Public Schools to 1850."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The economic history review : published on behalf of the Economic History Society

  39:3 (1986): pp. 371-91 Mitch, David. "The Impact of Subsidies to Elementary Schooling on Enrolment Rates in Nineteenth-Century England."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Müller, Detlef K.; Ringer, Fritz K.; Simon, Brian The rise of the modern educational system : structural change and social reproduction 1870-1920

  Cambridge: Cambridge Univ. Press ; a Paris : b Maison des Sciences de l'Homme, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson Sjögren, Åsa Agents and Subjects [Elektronisk resurs] : schooling and Conceptions of Citizenship in Nineteenth-Century Sweden

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teeland, Jan Creating social democracy : a century of the Social Democratic Labor Party in Sweden

  English transl. and rev. ed.: University Park: Pennsylvania State Univ. Press, cop. 1992

  Lindensjö, Bo: " From Liberal common school to state primary school: a main line in social democratic educational policy." pp 307-337

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk