Kursplan för Nationalekonomi C: Examensarbete

Economics C: Thesis Work

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE770
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik eller matematik.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera och formulera en nationalekonomisk fråga,
 • välja och motivera en vetenskaplig metod i förhållande till uppsatsens frågeställning,
 • strukturera sin undersökning och dra slutsatser på basis av eget arbete och av tidigare forskning,
 • tillämpa grundläggande ekonomiska teorier på ekonomiska frågor
 • skriva en uppsats med bra språk,
 • muntligt och skriftligt granska andra vetenskapliga arbeten och komma med konstruktiva synpunkter, samt presentera eget arbete.

Innehåll

Examensarbetet sker i flera steg enligt ett fastställt schema. Kursen inleds med ett obligatoriskt planeringsseminarium där information om examensarbetet ges. I samband med seminariet ges också tillfälle att hitta en medförfattare då examensarbetet ska skrivs av två studenter. Studenterna ska sedan fylla i en anmälan till uppsatsarbetet där de anger sitt förslag på uppsatsinriktning. Utifrån anmälan tilldelas varje uppsats en handledare. Studenterna ska därefter ta kontakt med sin handledare och, i samråd med handledaren, välja ett konkret uppsatsämne. Sedan ska studenterna skriva och lämna in en PM som innehåller uppsatsens frågeställning, disposition och källor.

Några veckor innan slutet av terminen ska studenterna lämna in ett nästan färdigt uppsatsmanus, vilket sedan seminariebehandlas. Manuset betraktas som ett pågående arbete och behöver inte vara fullständigt, men ska omfatta ungefär 3/4 av uppsatsen. Manuset ska inte seminariebehandlas om handledaren bedömer att det är mycket bristfälligt.

Uppsatsmanusen behandlas på obligatoriska seminarier där studenterna ska försvara sin egen uppsats och kritiskt granska andra studenters uppsatser. Uppsatsförfattarna ska sedan - med hänsyn till synpunkterna från seminariet och handledarens kommentarer - färdigställa uppsatsen. Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt.

Vid terminens slut ska den färdiga uppsatsen lämnas in.

Undervisning

Undervisningen består dels av ett planeringsseminarium vid kursens början, dels av en avslutande seminarieserie. Deltagande i dessa seminarier är obligatoriskt.

Vidare ingår ett antal metodföreläsningar i inledningen av uppsatsarbetet och individuell handledning

Examination

Examensarbetet betygsätts av en av examinator utsedd lärare. Betygsättande lärare ska innan betygsättningen samråda med handledaren. Examensarbetet bedöms utifrån i hur hög grad kursmålen uppnås. För att avgöra detta används följande bedömningsområden: (1) planering och genomförande, (2) ämnesmässig kompetens, metodologisk kompetens och slutledningsförmåga, (3) skrivandet av en vetenskaplig uppsats, och (4) presentation, opposition och försvar. Bedömningsområdena beskrivs mer i detalj i ett särskilt dokument som finns tillgängligt på Studentportalen vid terminsstart. Betyget på kursen är en sammanvägning av dessa bedömningsområden där helhetsomdömet är viktigast. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.