Kursplan för Additiv tillverkning i industrin - projektkurs

Additive Manufacturing in Industry - Project Course

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM124
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgångna kurser Additiv tillverkning i polymera material och Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och med handledning utföra de delmoment som ingår i en verksamhetsspecifik additiv tillverkningskedja
 • redogöra för processen från design och råmaterial till slutlig produkt i en specifik verksamhet
 • analysera och motivera strategiska processval utifrån exempelvis produktportfölj, verksamhet, produktionsflöde och ekonomi.
 • redogöra för hur tillverkningskedjan anpassas för olika typer av verksamheter och produkter, och motivera dessa anpassningar.

Innehåll

Projektkurs delvis på plats utanför Uppsala universitet, vid olika företag eller institut. Praktiskt genomförande och analys av processkedja. Design och modellering i tillgänglig programvara. Förberedelse för skrivning. Råmaterialhantering. Skrivprocessen. Friläggning. Efterbehandling. Projektplanering, praktiskt genomförande och analys av processkedja.

Undervisning

Projektarbete och seminarium.

Examination

Skriftlig rapport (4hp) och seminarium (1hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskildstudent examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.