Kursplan för Epidemiologi

Epidemiology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV387
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-12-17
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  180 hp samt 7,5 hp kvantitativ metod på avancerad nivå

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Redogöra för centrala begrepp och metoder inom epidemiologi

Färdigheter och förmåga

2. Planera en epidemiologisk studie

3. Analysera och tolka epidemiologiska studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

4. Kritiskt granska giltigheten i resultat från epidemiologiska studier

5. Resonera kring praktiska implikationer av resultat från epidemiologiska studier

Innehåll

I kursen avhandlas ett antal teman med följande innehåll:

 1. Att mäta hälsa och sjukdom
 2. Epidemiologisk studiedesign
 3. Metodproblem i epidemiologiska studier
 4. Kausalitet
 5. Grundläggande biostatistik
 6. Epidemiologi i praktiken

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier samt godkända resultat på skriftliga och muntliga examinationer. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction

  2. ed.: New York, NY: Oxford University Press, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan