Kursplan för Gudstjänstens kropp

Bodies in Worship

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RG201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Religionsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-02-16
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Fortsättningskurs i religionsvetenskap eller B-kurs inom något religionsvetenskapligt huvudområde
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • översiktligt redogöra för olika materiella och kroppsliga praktiker som relaterar till kristen gudstjänst i Sverige idag,
 • identifiera och kritiskt diskutera hur teologi uttrycks genom kroppar och materiella föremål,
 • självständigt analysera exempel på materiella och/eller kroppsliga uttryck och praktiker inom kristet gudstjänstliv med hjälp av kurslitteraturen och valda teoretiska perspektiv.

Innehåll

Kursen knyter an till det växande intresset för kropp och materialitet, såväl akademiskt som i praktiskt religiöst liv. Kristna gudstjänsttraditioner står i fokus, primärt så som de gestaltas i Sverige idag, men insatta i ett vidare sammanhang. Kristna traditioners relation till kroppslighet diskuteras i förhållande till konkreta gudstjänstpraktiker. Till de frågor som behandlas hör hur kroppen kan användas liturgiskt och vilken roll materialitet har för kristen gudstjänst. Kursen ger möjlighet till reflektion över hur teologi kan uttryckas med kroppen och över liturgins fysiska uttryck. Konkreta exempel hämtas från såväl litteratur och studiebesök som personliga erfarenheter.

Undervisning

Kursen är en distanskurs. Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Viss undervisning på engelska kan förekomma. Under kursen kommer två undervisningstillfällen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala att erbjudas. Träffarna är inte obligatoriska.

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande (1,5 hp), PM (4,5 hp) samt muntlig presentation (1,5 hp). 
Seminarier betygssätts med U­-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 51, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

Valbar litteratur

 • Fulkerson, Mary McClintock; Mount Shoop, Marcia W. A body broken, a body betrayed : race, memory, and eucharist in white-dominant churches

  Eugene, Oregon: Cascade Books, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv M. Patricia, ; Heiding, Fredrik; Nyman, Magnus; Berntson, Martin; Sundmark, Stina Fallberg; Hedström, Ingela; Herjulfsdotter, Ritwa; O'Malley, John W; Piltz, Anders; Regner, Elisabet; Åkerlund, Per

  Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laura, Hellsten Through the Bone and Marrow - Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe

  Åbo akademi University Press, 2020

 • Rubenson, Karin Karnevalesk gudstjänst. Barns plats i kyrkans liturgi

  Diss. Uppsala Universitet, 2021

 • Senn, Frank C. Embodied liturgy : lessons in christian ritual

  Minneapolis, MN: Fortress, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Senn, Frank C. Eucharistic Body [Elektronisk resurs]

  Augsburg Fortress, Publishers, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjöstrand, Lena Mer än tecken : atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

  Skellefteå: Artos, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan