Kursplan för Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

Qualifying Course in Swedish as a Foreign Language (Level 2)

Kursplan

 • 20 veckor
 • Kurskod: 5PU012
 • Utbildningsnivå: Förberedande nivå
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-09-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov eller godkänt resultat på Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning/Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 1. Det godkända resultatet från Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning/Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 1 ger behörighet i två terminer efter avslutad kurs.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle som motsvarar kraven för behörighet till Behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utländsk förutbildning.

Efter genomgången kurs ska studenten

Muntlig färdighet och hörförståelse

 • kunna kommunicera muntligt och kunna följa med och delta i samtal och diskussioner om kända och mindre kända ämnen och företeelser
 • berätta om olika företeelser/åsikter/erfarenheter
 • kunna hålla presentationer om faktaämnen och därmed kunna använda ett mera utbyggt språk
 • visa ett uttal och en grammatik som inte hindrar kommunikation
 • kunna förstå vad som sägs på radio och tv, t.ex. nyhetsprogram eller underhållningsprogram men även vissa faktaprogram​

Läsförståelse

 • kunna läsa och tillgodogöra sig tidningsartiklar och andra autentiska texter
 • kunna tillgodogöra sig texter av viss längd
 • visa ett relativt utbyggt ordförråd​

Skriftlig framställning

 • redogöra skriftligt för egna åsikter och erfarenheter
 • kunna skriftligt redovisa fakta och kritiskt kommentera olika texter
 • kunna tillämpa grundläggande grammatiska regler
 • visa kännedom om skillnader mellan talspråk och skriftspråk

Innehåll

Kursen är en sammanhållen enhet där all färdighetsträning och allt kunskapsinhämtande integreras i studier av olika ämnesområden.

Muntlig framställning: De studerande tränar muntlig framställning genom att redogöra, beskriva, referera, sammanfatta, diskutera och argumentera, intervjua, redovisa muntligt såväl enskilt som i grupp. I kursen ingår också uttalsövningar i lärostudio.

Skriftlig framställning: De studerande tränar sin förmåga att skriftligt redogöra för inhämtad kunskap genom exempelvis övningar i att sammanställa och redovisa fakta, att resonera kring och kommentera fakta, att argumentera, att kommentera bilder och diagram och att skriva referat. De studerande tränar att på en grammatiskt korrekt svenska författa texter i anslutning till olika teman.

Läsförståelse: De studerande tränar sin förmåga att läsa texter. I kursen ingår övningar av tekniker att läsa texter för olika behov: översiktsläsning, närläsning och informationsläsning. De studerande skall under kursen läsa skönlitteratur och faktatexter på svenska.

Hörförståelse: De studerande lyssnar på olika föredrag, intervjuer och diskussioner och redovisar innehållet skriftligt eller muntligt.

Kunskap om språket: Kursen ger fördjupade kunskaper om svenskans fonologi, grammatik, semantik och pragmatik.

De studerande övar olika tekniker att på ett rationellt sätt utöka sitt ordförråd. De viktigaste syntaktiska reglerna, speciellt inom skriftspråket tränas. De studerande bedriver studier med tyngdpunkt på sådana grammatiska moment som orsakar särskilda problem.

Kunskap om Sverige: Kursen är upplagd efter teman genom vilka de studerande ökar sina kunskaper om Sverige och om att studera vid svenskt universitet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av, lektioner och gruppövningar. De studerande arbetar också enskilt, i par och i smågrupper med olika typer av uppgifter. Uppgifterna är i stor utsträckning problembaserade. Redovisningar sker skriftligt och/eller muntligt, enskilt eller i grupp. Uttalsträning äger rum i lärostudio. De studerande förväntas dessutom aktivt bedriva självstudier.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång och med muntlig och skriftligt slutprov.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

 • Littman-Persson, Catarina Så ska det låta : [interaktiva uttalsövningar i svenska]

  Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan, cop. 1997

  Materialet tillhandahålls av läraren.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Läsförståelse

 • Einhorn, Stefan Medmänniskor

  [Ny utg.]: Stockholm: Månpocket, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fasth, Cecilia; Kannermark, Anita Söderman, Marie Text i fokus. : 1, Övningar i läsförståelse och ordkunskap : [läsförståelse, svenska som andraspråk]

  1. uppl.: Lund: Folkuniversitetets förlag, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skriftlig framställning

 • Hellström, Gunnar; Zalcmanis, Ieva Andra övningsboken i svensk grammatik : för svi och sva : med regler och kommentarer

  Andra upplagan: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan