Kursplan för Deep games

Deep Games

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD308
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Kursen är en friståendekurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera och tillämpa teorier och metoder från en rad olika discipliner utanför speldesign för att själv skapa spel om den mänskliga upplevelsen.
 • Utnyttja teorier, inom t ex kognitiv lingvistik, psykologi, fenomenologi och existentialism, systematiskt analysera och förstå strukturerna för upplevelser för att modellera dem i spel.
 • Tydligt identifiera en vision för ett "deep game" och på ett iterativt sätt utforma det med avsikt och syfte.
 • Använda metaforer på ett medvetet och sammanhängande sätt samt förstå och modellera abstrakta idéer för att skapa spel om den mänskliga upplevelsen.

Innehåll

Kursen kombinerar seminarier med speldesignworkshops för att utforska -teoretiskt och praktiskt- hur man utformar spel som kan belysa människans tillstånd och bidra till ett meningsfullt liv. Vi använder personliga upplevelser som inspirationskällor för spelidéer och metaforer och analogier för att skapa spel om komplexa, abstrakta begrepp, såsom lojalitet, värdighet, mod eller förtroende. Vi använder också en rad teorier och metoder från relevanta discipliner utanför speldesign för att utvidga vår uppfattning om vad spel kan vara och hur de verkligen kan påverka spelare. Teoretiska ramar testas genom tillämpning av praktisk speldesign. Kursen ger möjligheter att utveckla ett ämna för examensarbetet.

Undervisning

Kursen består i huvudsak av workshops, men innehåller även obligatoriska föreläsningar och seminarier.

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen betygsätts enligt skalan "Väl godkänd", "Godkänd" eller "Underkänd". Grunden för bedömningen är studenternas prestationer under seminarier, deras deltagande i speltester och spelrecensioner och deras engagemang i den iterativa processen för speldesign.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen på avancerad nivå om kursen har tagits med i examen på grundnivå.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.